Stereovision Techniques for the Three-Dimensional Cephalogram

TytułStereovision Techniques for the Three-Dimensional Cephalogram
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji2003
AutorzyTomaka A A, Luchowski L
Conference NameE-he@lth in Common Europe
PublisherUczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne
Conference LocationKraków

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)