Statut

Historia zmian

Data aktualizacji: 19/10/2022 - 14:43; autor zmian: Łukasz Zimny (lzimny@iitis.pl)
Data aktualizacji: 19/10/2022 - 12:36; autor zmian: Łukasz Zimny (lzimny@iitis.pl)

Statut Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej Instytutem, jest instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk.

§ 2

Instytut działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 );
2) statutu Polskiej Akademii Nauk uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 24 listopada 2010 r.;
3) uchwały nr 7/68 Prezydium PAN w sprawie utworzenia Centrum Badań Naukowych oraz uchwały nr 2/89 Prezydium PAN w sprawie zmiany nazwy i przekształcenia ZSAK PAN w IITiS PAN, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 13 lutego 1989 r.;
4) niniejszego statutu.

§ 3

1. Siedzibą Instytutu są Gliwice.
2. Instytut może posiadać jednostki organizacyjne na terenie całego kraju.

3. Instytut posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Instytut używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą w otoku: Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk. Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu jest: IITiS PAN.
2. Tłumaczenie nazwy Instytutu na język angielski brzmi: Institute of Theoretical and Applied Informatics, Polish Academy of Sciences. Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu w języku angielskim jest: ITAI PAS.

II. Zadania Instytutu

§ 5

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie informatyki oraz upowszechnianie wyników tych badań.

§ 6

Do zadań Instytutu należy w szczególności:
1) prowadzenie prac badawczych w zakresie informatyki;
2) prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie wyników tych badań do gospodarki;
3) wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;
4) kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie informatyki;
5) współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
6) współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia;
7) rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie podmiotów prawnych i prowadzenie wspólnych projektów badawczych;
8) upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu;
9) prowadzenie w miarę możliwości działalności wydawniczej;
10) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk.

§ 7

Zadania wymienione w § 6 Instytut realizuje w szczególności przez:
1) prowadzenie badań naukowych;
2) publikowanie wyników prac badawczych;
3) nadawanie stopni naukowych na podstawie posiadanych uprawnień;
4) prowadzenie lub udział w prowadzeniu studiów doktoranckich i podyplomowych oraz innej działalności z zakresu kształcenia w ramach posiadanych uprawnień;
5) ochronę własnych, oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą;
6) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;
7) opracowywanie ekspertyz i opinii;
8) organizowanie zebrań naukowych (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe, seminaria itp.);
9) współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy;
10) organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych w zakresie swojej działalności naukowej.

III. Organizacja Instytutu

§ 8

Organami Instytutu są:
1) Dyrektor;
2) Rada Naukowa.

§ 9

1. Prezes Polskiej Akademii Nauk powołuje na dyrektora Instytutu osobę wybraną w drodze konkursu na okres 4 lat.
2. Dyrektora Instytutu odwołuje Prezes Polskiej Akademii Nauk zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zastępcę dyrektora ds. naukowych powołuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej i ustala czas pełnienia jego funkcji.
4. Dyrektor może odwołać swojego zastępcę ds. naukowych przed upływem czasu pełnienia funkcji za zgodą Rady Naukowej;
5. Zastępcę dyrektora do spraw ogólnych zatrudnia dyrektor.

§ 10

1. Do zakresu działania dyrektora Instytutu należy w szczególności:
1) kierowanie całością prac Instytutu i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) wykonywanie w stosunku do pracowników Instytutu zastrzeżonych dla pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy;
3) nadzór nad rozwojem kadry naukowej Instytutu;
4) ustalanie planu finansowego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej;
5) przedstawianie Radzie Naukowej projektów programów, opinii i wniosków należących do zakresu jej działania;
6) przygotowywanie projektów schematu struktury organizacyjnej Instytutu;
7) opracowanie regulaminu pracy;
8) opracowywanie rocznych projektów planów badań naukowych, finansowych oraz rocznych sprawozdań z działalności Instytutu;
9) współdziałanie z organizacjami związkowymi w sprawach określonych w Kodeksie Pracy i przepisach wydanych na jego podstawie.
2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem zgodnie z obwiązującymi zasadami oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu.

§ 11

1. Dyrektor Instytutu ustala zakres zadań swoich zastępców. W tym zakresie zastępują oni dyrektora.
2. Do zadań zastępcy dyrektora ds. naukowych należy w szczególności:
a) opracowywanie bieżących planów naukowych, nadzór nad ich realizacją i sprawozdawczością z działalności naukowej Instytutu,
b) bieżąca ocena działalności naukowej pracowników Instytutu i nadzór nad rozwojem kadry naukowej,
c) określanie polityki wydawniczej Instytutu,
d) organizacja krajowych i międzynarodowych spotkań naukowych,
e) organizacja współpracy naukowo-technicznej, w tym współpracy naukowej z zagranicą,
f) nadzór merytoryczny nad umowami zawieranymi z jednostkami zewnętrznymi.
3. Do zadań zastępcy dyrektora ds. ogólnych należy w szczególności:
a) opracowanie planów finansowych i nadzór nad ich realizacją,
b) analiza działalności ekonomicznej Instytutu ze szczególnym uwzględnieniem zachowania płynności finansowej,
c) nadzór nad gospodarką składnikami majątkowymi Instytutu,
d) nadzór nad sprawozdawczością finansową i księgowością Instytutu,
e) organizacja działalności wydawniczej, informacyjnej oraz nadzór nad biblioteką naukową,
f) nadzór finansowy nad umowami zawieranymi z jednostkami zewnętrznymi,
g) zapewnienie warunków organizacyjnych pracy Instytutu, w tym nadzór nad jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się sprawami pracowniczymi.

§ 12

1. Dyrektor może powoływać zespoły doradcze i opiniodawcze.
2. Skład, zakres działania i tryb pracy zespołów, o których mowa w ust. 1 określa decyzja dy rektora o ich powołaniu.

§ 13

1. Liczba członków Rady Naukowej nie przekracza 25 osób.
2. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.
3. Rada Naukowa wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę oraz sekretarza. Funkcji tych nie mogą pełnić dyrektor Instytutu ani jego zastępcy.

§ 14

W skład Rady Naukowej wchodzą z głosem stanowiącym:
1) osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w nstytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 12 osób;
2) członkowie Polskiej Akademii Nauk wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN w liczbie ustalonej przez ten Wydział;
3) osoby z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, niezatrudnione w Instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 6 osób;
4) wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 2 osób;
5) dyrektor i jego zastępca ds. naukowych.

§ 15

Liczba osób spoza Instytutu wchodzących w skład Rady Naukowej Instytutu (wymienionych w § 14 ust.1 pkt 2 i 3) wynosi nie mniej niż 30% całkowitej liczby członków Rady Naukowej.

§ 16

1. Wybory członków Rady Naukowej określonych w § 14 pkt 1, 3 i 4 niniejszego statutu organizuje dyrektor Instytutu.
2. Jeżeli liczba osób mających bierne prawo wyborcze w grupie wymienionej w § 14 pkt 1 i wyrażających zgodę na udział w Radzie Naukowej nie przekracza ograniczenia podanego w tym punkcie, to wchodzą one w skład Rady bez konieczności przeprowadzania wyborów. Jeśli liczba przekracza to ograniczenie, wówczas zostają przeprowadzone wybory i do Rady Naukowej wchodzą wybrani przedstawiciele tej grupy.
3. Wybory członków Rady są tajne, członkowie są wybierani zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób mających czynne prawo wyborcze w danej grupie.
4. Czynne prawo wyborcze:
a) w przypadku wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w §14 pkt 1 i 3, przysługuje pracownikom naukowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy
w Instytucie i posiadającym tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz członkom Polskiej Akademii Nauk wskazanym do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN (§14 pkt 2);
b) w przypadku wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w §14 pkt 4, przysługuje pracownikom naukowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie
i nie posiadającym tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego;

§ 17

Aktu powołania osób wybranych w skład Rady Naukowej dokonuje wiceprezes Polskiej Akademii Nauk nadzorujący Wydział IV Nauk Technicznych PAN.

§ 18

1. Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój młodych pracowników naukowych.
2. Rada Naukowa w szczególności:
1) określa profil instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;
2) przyjmuje programy badań, współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej;
3) zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu;
4) dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Instytutu;
5) przeprowadza przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących
przepisów;
6) podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej w ustawie, statucie Polskiej Akademii Nauk lub statucie Instytutu;
7) uchwala statut Instytutu i jego zmiany;
8) uchwala regulamin określający tryb i częstotliwość dokonywania ocen okresowych wyników pracy pracowników naukowych Instytutu;
9) przeprowadza postępowania nostryfikacyjne stopni naukowych uzyskanych za granicą, w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących przepisów;
10) uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe;
11) powołuje rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie;
12) opiniuje wnioski dyrektora Instytutu o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego;
13) wskazuje przedstawicieli Instytutu do komisji konkursowej ds. wyboru na stanowisko dyrektora Instytutu;
14) rekomenduje kandydatury na członków Polskiej Akademii Nauk w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących przepisów;
15) zgłasza kandydatury na członków Akademii Młodych Uczonych w ramach posiadanych uprawnień i zgodnie z obowiązującymi przepisami;
16) zgłasza kandydatury do nagród naukowych i zawodowych;
17) rozpatruje inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów, decyzji władz Polskiej Akademii Nauk oraz wniesione pod obrady przez członka Rady lub dyrektora Instytutu;

§ 19

Organizację, zasady i tryb działania Rady Naukowej określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 20

1. Schemat struktury organizacyjnej Instytutu stanowi załącznik do statutu.
2. Wewnętrzną organizację Instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora Instytutu.

IV. Tryb wyboru członków komisji dyscyplinarnej orzekającej

w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych w pierwszej instancji

§ 21

1. W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych orzeka komisja dyscyplinarna.
2. Komisja dyscyplinarna jest niezawisła w zakresie orzekania.
3. W skład komisji dyscyplinarnej wchodzi trzech członków wybranych przez dyrektora Instytutu spośród pracowników naukowych Instytutu;
4. Przewodniczącym Komisji jest pracownik naukowy posiadający tytuł naukowy profesora.
5. Postanowienia i orzeczenia składu orzekającego zapadają zwykłą większością głosów.
6. Kadencja członków Komisji trwa 4 lata.

V. Postanowienia końcowe

§ 22

Gospodarkę finansową Instytutu określają odrębne przepisy.

§ 23

Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala regulamin pracy.

§ 24

Statut uchwalony przez Radę Naukową Instytutu w dniu 17 marca 2011 r, zaopiniowany przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN w dniu 14.07.2011, wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

§ 25

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzenia.

§ 26

Traci moc statut zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 9 września 1998r.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY IITIS PAN

 
Data aktualizacji: 13/10/2022 - 09:15; autor zmian: Łukasz Zimny (lzimny@iitis.pl)

Statut Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej Instytutem, jest instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk.

§ 2

Instytut działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 );
2) statutu Polskiej Akademii Nauk uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 24 listopada 2010 r.;
3) uchwały nr 7/68 Prezydium PAN w sprawie utworzenia Centrum Badań Naukowych oraz uchwały nr 2/89 Prezydium PAN w sprawie zmiany nazwy i przekształcenia ZSAK PAN w IITiS PAN, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 13 lutego 1989 r.;
4) niniejszego statutu.

§ 3

1. Siedzibą Instytutu są Gliwice.
2. Instytut może posiadać jednostki organizacyjne na terenie całego kraju.

3. Instytut posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Instytut używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą w otoku: Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk. Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu jest: IITiS PAN.
2. Tłumaczenie nazwy Instytutu na język angielski brzmi: Institute of Theoretical and Applied Informatics, Polish Academy of Sciences. Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu w języku angielskim jest: ITAI PAS.

II. Zadania Instytutu

§ 5

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie informatyki oraz upowszechnianie wyników tych badań.

§ 6

Do zadań Instytutu należy w szczególności:
1) prowadzenie prac badawczych w zakresie informatyki;
2) prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie wyników tych badań do gospodarki;
3) wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;
4) kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie informatyki;
5) współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
6) współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia;
7) rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie podmiotów prawnych i prowadzenie wspólnych projektów badawczych;
8) upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu;
9) prowadzenie w miarę możliwości działalności wydawniczej;
10) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk.

§ 7

Zadania wymienione w § 6 Instytut realizuje w szczególności przez:
1) prowadzenie badań naukowych;
2) publikowanie wyników prac badawczych;
3) nadawanie stopni naukowych na podstawie posiadanych uprawnień;
4) prowadzenie lub udział w prowadzeniu studiów doktoranckich i podyplomowych oraz innej działalności z zakresu kształcenia w ramach posiadanych uprawnień;
5) ochronę własnych, oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą;
6) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;
7) opracowywanie ekspertyz i opinii;
8) organizowanie zebrań naukowych (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe, seminaria itp.);
9) współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy;
10) organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych w zakresie swojej działalności naukowej.

III. Organizacja Instytutu

§ 8

Organami Instytutu są:
1) Dyrektor;
2) Rada Naukowa.

§ 9

1. Prezes Polskiej Akademii Nauk powołuje na dyrektora Instytutu osobę wybraną w drodze konkursu na okres 4 lat.
2. Dyrektora Instytutu odwołuje Prezes Polskiej Akademii Nauk zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zastępcę dyrektora ds. naukowych powołuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej i ustala czas pełnienia jego funkcji.
4. Dyrektor może odwołać swojego zastępcę ds. naukowych przed upływem czasu pełnienia funkcji za zgodą Rady Naukowej;
5. Zastępcę dyrektora do spraw ogólnych zatrudnia dyrektor.

§ 10

1. Do zakresu działania dyrektora Instytutu należy w szczególności:
1) kierowanie całością prac Instytutu i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) wykonywanie w stosunku do pracowników Instytutu zastrzeżonych dla pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy;
3) nadzór nad rozwojem kadry naukowej Instytutu;
4) ustalanie planu finansowego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej;
5) przedstawianie Radzie Naukowej projektów programów, opinii i wniosków należących do zakresu jej działania;
6) przygotowywanie projektów schematu struktury organizacyjnej Instytutu;
7) opracowanie regulaminu pracy;
8) opracowywanie rocznych projektów planów badań naukowych, finansowych oraz rocznych sprawozdań z działalności Instytutu;
9) współdziałanie z organizacjami związkowymi w sprawach określonych w Kodeksie Pracy i przepisach wydanych na jego podstawie.
2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem zgodnie z obwiązującymi zasadami oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu.

§ 11

1. Dyrektor Instytutu ustala zakres zadań swoich zastępców. W tym zakresie zastępują oni dyrektora.
2. Do zadań zastępcy dyrektora ds. naukowych należy w szczególności:
a) opracowywanie bieżących planów naukowych, nadzór nad ich realizacją i sprawozdawczością z działalności naukowej Instytutu,
b) bieżąca ocena działalności naukowej pracowników Instytutu i nadzór nad rozwojem kadry naukowej,
c) określanie polityki wydawniczej Instytutu,
d) organizacja krajowych i międzynarodowych spotkań naukowych,
e) organizacja współpracy naukowo-technicznej, w tym współpracy naukowej z zagranicą,
f) nadzór merytoryczny nad umowami zawieranymi z jednostkami zewnętrznymi.
3. Do zadań zastępcy dyrektora ds. ogólnych należy w szczególności:
a) opracowanie planów finansowych i nadzór nad ich realizacją,
b) analiza działalności ekonomicznej Instytutu ze szczególnym uwzględnieniem zachowania płynności finansowej,
c) nadzór nad gospodarką składnikami majątkowymi Instytutu,
d) nadzór nad sprawozdawczością finansową i księgowością Instytutu,
e) organizacja działalności wydawniczej, informacyjnej oraz nadzór nad biblioteką naukową,
f) nadzór finansowy nad umowami zawieranymi z jednostkami zewnętrznymi,
g) zapewnienie warunków organizacyjnych pracy Instytutu, w tym nadzór nad jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się sprawami pracowniczymi.

§ 12

1. Dyrektor może powoływać zespoły doradcze i opiniodawcze.
2. Skład, zakres działania i tryb pracy zespołów, o których mowa w ust. 1 określa decyzja dy rektora o ich powołaniu.

§ 13

1. Liczba członków Rady Naukowej nie przekracza 25 osób.
2. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.
3. Rada Naukowa wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę oraz sekretarza. Funkcji tych nie mogą pełnić dyrektor Instytutu ani jego zastępcy.

§ 14

W skład Rady Naukowej wchodzą z głosem stanowiącym:
1) osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w nstytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 12 osób;
2) członkowie Polskiej Akademii Nauk wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN w liczbie ustalonej przez ten Wydział;
3) osoby z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, niezatrudnione w Instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 6 osób;
4) wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 2 osób;
5) dyrektor i jego zastępca ds. naukowych.

§ 15

Liczba osób spoza Instytutu wchodzących w skład Rady Naukowej Instytutu (wymienionych w § 14 ust.1 pkt 2 i 3) wynosi nie mniej niż 30% całkowitej liczby członków Rady Naukowej.

§ 16

1. Wybory członków Rady Naukowej określonych w § 14 pkt 1, 3 i 4 niniejszego statutu organizuje dyrektor Instytutu.
2. Jeżeli liczba osób mających bierne prawo wyborcze w grupie wymienionej w § 14 pkt 1 i wyrażających zgodę na udział w Radzie Naukowej nie przekracza ograniczenia podanego w tym punkcie, to wchodzą one w skład Rady bez konieczności przeprowadzania wyborów. Jeśli liczba przekracza to ograniczenie, wówczas zostają przeprowadzone wybory i do Rady Naukowej wchodzą wybrani przedstawiciele tej grupy.
3. Wybory członków Rady są tajne, członkowie są wybierani zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób mających czynne prawo wyborcze w danej grupie.
4. Czynne prawo wyborcze:
a) w przypadku wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w §14 pkt 1 i 3, przysługuje pracownikom naukowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy
w Instytucie i posiadającym tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz członkom Polskiej Akademii Nauk wskazanym do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN (§14 pkt 2);
b) w przypadku wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w §14 pkt 4, przysługuje pracownikom naukowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie
i nie posiadającym tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego;

§ 17

Aktu powołania osób wybranych w skład Rady Naukowej dokonuje wiceprezes Polskiej Akademii Nauk nadzorujący Wydział IV Nauk Technicznych PAN.

§ 18

1. Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój młodych pracowników naukowych.
2. Rada Naukowa w szczególności:
1) określa profil instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;
2) przyjmuje programy badań, współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej;
3) zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu;
4) dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Instytutu;
5) przeprowadza przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących
przepisów;
6) podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej w ustawie, statucie Polskiej Akademii Nauk lub statucie Instytutu;
7) uchwala statut Instytutu i jego zmiany;
8) uchwala regulamin określający tryb i częstotliwość dokonywania ocen okresowych wyników pracy pracowników naukowych Instytutu;
9) przeprowadza postępowania nostryfikacyjne stopni naukowych uzyskanych za granicą, w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących przepisów;
10) uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe;
11) powołuje rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie;
12) opiniuje wnioski dyrektora Instytutu o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego;
13) wskazuje przedstawicieli Instytutu do komisji konkursowej ds. wyboru na stanowisko dyrektora Instytutu;
14) rekomenduje kandydatury na członków Polskiej Akademii Nauk w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących przepisów;
15) zgłasza kandydatury na członków Akademii Młodych Uczonych w ramach posiadanych uprawnień i zgodnie z obowiązującymi przepisami;
16) zgłasza kandydatury do nagród naukowych i zawodowych;
17) rozpatruje inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów, decyzji władz Polskiej Akademii Nauk oraz wniesione pod obrady przez członka Rady lub dyrektora Instytutu;

§ 19

Organizację, zasady i tryb działania Rady Naukowej określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 20

1. Schemat struktury organizacyjnej Instytutu stanowi załącznik do statutu.
2. Wewnętrzną organizację Instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora Instytutu.

IV. Tryb wyboru członków komisji dyscyplinarnej orzekającej

w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych w pierwszej instancji

§ 21

1. W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych orzeka komisja dyscyplinarna.
2. Komisja dyscyplinarna jest niezawisła w zakresie orzekania.
3. W skład komisji dyscyplinarnej wchodzi trzech członków wybranych przez dyrektora Instytutu spośród pracowników naukowych Instytutu;
4. Przewodniczącym Komisji jest pracownik naukowy posiadający tytuł naukowy profesora.
5. Postanowienia i orzeczenia składu orzekającego zapadają zwykłą większością głosów.
6. Kadencja członków Komisji trwa 4 lata.

V. Postanowienia końcowe

§ 22

Gospodarkę finansową Instytutu określają odrębne przepisy.

§ 23

Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala regulamin pracy.

§ 24

Statut uchwalony przez Radę Naukową Instytutu w dniu 17 marca 2011 r, zaopiniowany przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN w dniu 14.07.2011, wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

§ 25

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzenia.

§ 26

Traci moc statut zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 9 września 1998r.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY IITIS PAN

Data aktualizacji: 13/10/2022 - 09:10; autor zmian: Łukasz Zimny (lzimny@iitis.pl)

Statut Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej Instytutem, jest instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk.

§ 2

Instytut działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 );
2) statutu Polskiej Akademii Nauk uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 24 listopada 2010 r.;
3) uchwały nr 7/68 Prezydium PAN w sprawie utworzenia Centrum Badań Naukowych oraz uchwały nr 2/89 Prezydium PAN w sprawie zmiany nazwy i przekształcenia ZSAK PAN w IITiS PAN, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 13 lutego 1989 r.;
4) niniejszego statutu.

§ 3

1. Siedzibą Instytutu są Gliwice.
2. Instytut może posiadać jednostki organizacyjne na terenie całego kraju.

3. Instytut posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Instytut używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą w otoku: Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk. Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu jest: IITiS PAN.
2. Tłumaczenie nazwy Instytutu na język angielski brzmi: Institute of Theoretical and Applied Informatics, Polish Academy of Sciences. Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu w języku angielskim jest: ITAI PAS.

II. Zadania Instytutu

§ 5

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie informatyki oraz upowszechnianie wyników tych badań.

§ 6

Do zadań Instytutu należy w szczególności:
1) prowadzenie prac badawczych w zakresie informatyki;
2) prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie wyników tych badań do gospodarki;
3) wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;
4) kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie informatyki;
5) współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
6) współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia;
7) rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie podmiotów prawnych i prowadzenie wspólnych projektów badawczych;
8) upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu;
9) prowadzenie w miarę możliwości działalności wydawniczej;
10) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk.

§ 7

Zadania wymienione w § 6 Instytut realizuje w szczególności przez:
1) prowadzenie badań naukowych;
2) publikowanie wyników prac badawczych;
3) nadawanie stopni naukowych na podstawie posiadanych uprawnień;
4) prowadzenie lub udział w prowadzeniu studiów doktoranckich i podyplomowych oraz innej działalności z zakresu kształcenia w ramach posiadanych uprawnień;
5) ochronę własnych, oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą;
6) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;
7) opracowywanie ekspertyz i opinii;
8) organizowanie zebrań naukowych (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe, seminaria itp.);
9) współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy;
10) organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych w zakresie swojej działalności naukowej.

III. Organizacja Instytutu

§ 8

Organami Instytutu są:
1) Dyrektor;
2) Rada Naukowa.

§ 9

1. Prezes Polskiej Akademii Nauk powołuje na dyrektora Instytutu osobę wybraną w drodze konkursu na okres 4 lat.
2. Dyrektora Instytutu odwołuje Prezes Polskiej Akademii Nauk zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zastępcę dyrektora ds. naukowych powołuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej i ustala czas pełnienia jego funkcji.
4. Dyrektor może odwołać swojego zastępcę ds. naukowych przed upływem czasu pełnienia funkcji za zgodą Rady Naukowej;
5. Zastępcę dyrektora do spraw ogólnych zatrudnia dyrektor.

§ 10

1. Do zakresu działania dyrektora Instytutu należy w szczególności:
1) kierowanie całością prac Instytutu i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) wykonywanie w stosunku do pracowników Instytutu zastrzeżonych dla pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy;
3) nadzór nad rozwojem kadry naukowej Instytutu;
4) ustalanie planu finansowego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej;
5) przedstawianie Radzie Naukowej projektów programów, opinii i wniosków należących do zakresu jej działania;
6) przygotowywanie projektów schematu struktury organizacyjnej Instytutu;
7) opracowanie regulaminu pracy;
8) opracowywanie rocznych projektów planów badań naukowych, finansowych oraz rocznych sprawozdań z działalności Instytutu;
9) współdziałanie z organizacjami związkowymi w sprawach określonych w Kodeksie Pracy i przepisach wydanych na jego podstawie.
2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem zgodnie z obwiązującymi zasadami oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu.

§ 11

1. Dyrektor Instytutu ustala zakres zadań swoich zastępców. W tym zakresie zastępują oni dyrektora.
2. Do zadań zastępcy dyrektora ds. naukowych należy w szczególności:
a) opracowywanie bieżących planów naukowych, nadzór nad ich realizacją i sprawozdawczością z działalności naukowej Instytutu,
b) bieżąca ocena działalności naukowej pracowników Instytutu i nadzór nad rozwojem kadry naukowej,
c) określanie polityki wydawniczej Instytutu,
d) organizacja krajowych i międzynarodowych spotkań naukowych,
e) organizacja współpracy naukowo-technicznej, w tym współpracy naukowej z zagranicą,
f) nadzór merytoryczny nad umowami zawieranymi z jednostkami zewnętrznymi.
3. Do zadań zastępcy dyrektora ds. ogólnych należy w szczególności:
a) opracowanie planów finansowych i nadzór nad ich realizacją,
b) analiza działalności ekonomicznej Instytutu ze szczególnym uwzględnieniem zachowania płynności finansowej,
c) nadzór nad gospodarką składnikami majątkowymi Instytutu,
d) nadzór nad sprawozdawczością finansową i księgowością Instytutu,
e) organizacja działalności wydawniczej, informacyjnej oraz nadzór nad biblioteką naukową,
f) nadzór finansowy nad umowami zawieranymi z jednostkami zewnętrznymi,
g) zapewnienie warunków organizacyjnych pracy Instytutu, w tym nadzór nad jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się sprawami pracowniczymi.

§ 12

1. Dyrektor może powoływać zespoły doradcze i opiniodawcze.
2. Skład, zakres działania i tryb pracy zespołów, o których mowa w ust. 1 określa decyzja dy rektora o ich powołaniu.

§ 13

1. Liczba członków Rady Naukowej nie przekracza 25 osób.
2. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.
3. Rada Naukowa wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę oraz sekretarza. Funkcji tych nie mogą pełnić dyrektor Instytutu ani jego zastępcy.

§ 14

W skład Rady Naukowej wchodzą z głosem stanowiącym:
1) osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w nstytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 12 osób;
2) członkowie Polskiej Akademii Nauk wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN w liczbie ustalonej przez ten Wydział;
3) osoby z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, niezatrudnione w Instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 6 osób;
4) wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 2 osób;
5) dyrektor i jego zastępca ds. naukowych.

§ 15

Liczba osób spoza Instytutu wchodzących w skład Rady Naukowej Instytutu (wymienionych w § 14 ust.1 pkt 2 i 3) wynosi nie mniej niż 30% całkowitej liczby członków Rady Naukowej.

§ 16

1. Wybory członków Rady Naukowej określonych w § 14 pkt 1, 3 i 4 niniejszego statutu organizuje dyrektor Instytutu.
2. Jeżeli liczba osób mających bierne prawo wyborcze w grupie wymienionej w § 14 pkt 1 i wyrażających zgodę na udział w Radzie Naukowej nie przekracza ograniczenia podanego w tym punkcie, to wchodzą one w skład Rady bez konieczności przeprowadzania wyborów. Jeśli liczba przekracza to ograniczenie, wówczas zostają przeprowadzone wybory i do Rady Naukowej wchodzą wybrani przedstawiciele tej grupy.
3. Wybory członków Rady są tajne, członkowie są wybierani zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób mających czynne prawo wyborcze w danej grupie.
4. Czynne prawo wyborcze:
a) w przypadku wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w §14 pkt 1 i 3, przysługuje pracownikom naukowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy
w Instytucie i posiadającym tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz członkom Polskiej Akademii Nauk wskazanym do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN (§14 pkt 2);
b) w przypadku wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w §14 pkt 4, przysługuje pracownikom naukowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie
i nie posiadającym tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego;

§ 17

Aktu powołania osób wybranych w skład Rady Naukowej dokonuje wiceprezes Polskiej Akademii Nauk nadzorujący Wydział IV Nauk Technicznych PAN.

§ 18

1. Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój młodych pracowników naukowych.
2. Rada Naukowa w szczególności:
1) określa profil instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;
2) przyjmuje programy badań, współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej;
3) zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu;
4) dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Instytutu;
5) przeprowadza przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących
przepisów;
6) podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej w ustawie, statucie Polskiej Akademii Nauk lub statucie Instytutu;
7) uchwala statut Instytutu i jego zmiany;
8) uchwala regulamin określający tryb i częstotliwość dokonywania ocen okresowych wyników pracy pracowników naukowych Instytutu;
9) przeprowadza postępowania nostryfikacyjne stopni naukowych uzyskanych za granicą, w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących przepisów;
10) uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe;
11) powołuje rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie;
12) opiniuje wnioski dyrektora Instytutu o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego;
13) wskazuje przedstawicieli Instytutu do komisji konkursowej ds. wyboru na stanowisko dyrektora Instytutu;
14) rekomenduje kandydatury na członków Polskiej Akademii Nauk w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących przepisów;
15) zgłasza kandydatury na członków Akademii Młodych Uczonych w ramach posiadanych uprawnień i zgodnie z obowiązującymi przepisami;
16) zgłasza kandydatury do nagród naukowych i zawodowych;
17) rozpatruje inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów, decyzji władz Polskiej Akademii Nauk oraz wniesione pod obrady przez członka Rady lub dyrektora Instytutu;

§ 19

Organizację, zasady i tryb działania Rady Naukowej określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 20

1. Schemat struktury organizacyjnej Instytutu stanowi załącznik do statutu.
2. Wewnętrzną organizację Instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora Instytutu.

IV. Tryb wyboru członków komisji dyscyplinarnej orzekającej

w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych w pierwszej instancji

§ 21

1. W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych orzeka komisja dyscyplinarna.
2. Komisja dyscyplinarna jest niezawisła w zakresie orzekania.
3. W skład komisji dyscyplinarnej wchodzi trzech członków wybranych przez dyrektora Instytutu spośród pracowników naukowych Instytutu;
4. Przewodniczącym Komisji jest pracownik naukowy posiadający tytuł naukowy profesora.
5. Postanowienia i orzeczenia składu orzekającego zapadają zwykłą większością głosów.
6. Kadencja członków Komisji trwa 4 lata.

V. Postanowienia końcowe

§ 22

Gospodarkę finansową Instytutu określają odrębne przepisy.

§ 23

Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala regulamin pracy.

§ 24

Statut uchwalony przez Radę Naukową Instytutu w dniu 17 marca 2011 r, zaopiniowany przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN w dniu 14.07.2011, wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

§ 25

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzenia.

§ 26

Traci moc statut zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 9 września 1998r.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY IITIS PAN

Data aktualizacji: 29/07/2022 - 13:38; autor zmian: Łukasz Zimny (lzimny@iitis.pl)

Statut Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej Instytutem, jest instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk.

§ 2

Instytut działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 );
2) statutu Polskiej Akademii Nauk uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 24 listopada 2010 r.;
3) uchwały nr 7/68 Prezydium PAN w sprawie utworzenia Centrum Badań Naukowych oraz uchwały nr 2/89 Prezydium PAN w sprawie zmiany nazwy i przekształcenia ZSAK PAN w IITiS PAN, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 13 lutego 1989 r.;
4) niniejszego statutu.

§ 3

1. Siedzibą Instytutu są Gliwice.
2. Instytut może posiadać jednostki organizacyjne na terenie całego kraju.

3. Instytut posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Instytut używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą w otoku: Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk. Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu jest: IITiS PAN.
2. Tłumaczenie nazwy Instytutu na język angielski brzmi: Institute of Theoretical and Applied Informatics, Polish Academy of Sciences. Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu w języku angielskim jest: ITAI PAS.

II. Zadania Instytutu

§ 5

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie informatyki oraz upowszechnianie wyników tych badań.

§ 6

Do zadań Instytutu należy w szczególności:
1) prowadzenie prac badawczych w zakresie informatyki;
2) prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie wyników tych badań do gospodarki;
3) wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;
4) kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie informatyki;
5) współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
6) współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia;
7) rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie podmiotów prawnych i prowadzenie wspólnych projektów badawczych;
8) upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu;
9) prowadzenie w miarę możliwości działalności wydawniczej;
10) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk.

§ 7

Zadania wymienione w § 6 Instytut realizuje w szczególności przez:
1) prowadzenie badań naukowych;
2) publikowanie wyników prac badawczych;
3) nadawanie stopni naukowych na podstawie posiadanych uprawnień;
4) prowadzenie lub udział w prowadzeniu studiów doktoranckich i podyplomowych oraz innej działalności z zakresu kształcenia w ramach posiadanych uprawnień;
5) ochronę własnych, oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą;
6) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;
7) opracowywanie ekspertyz i opinii;
8) organizowanie zebrań naukowych (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe, seminaria itp.);
9) współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy;
10) organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych w zakresie swojej działalności naukowej.

III. Organizacja Instytutu

§ 8

Organami Instytutu są:
1) Dyrektor;
2) Rada Naukowa.

§ 9

1. Prezes Polskiej Akademii Nauk powołuje na dyrektora Instytutu osobę wybraną w drodze konkursu na okres 4 lat.
2. Dyrektora Instytutu odwołuje Prezes Polskiej Akademii Nauk zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zastępcę dyrektora ds. naukowych powołuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej i ustala czas pełnienia jego funkcji.
4. Dyrektor może odwołać swojego zastępcę ds. naukowych przed upływem czasu pełnienia funkcji za zgodą Rady Naukowej;
5. Zastępcę dyrektora do spraw ogólnych zatrudnia dyrektor.

§ 10

1. Do zakresu działania dyrektora Instytutu należy w szczególności:
1) kierowanie całością prac Instytutu i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) wykonywanie w stosunku do pracowników Instytutu zastrzeżonych dla pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy;
3) nadzór nad rozwojem kadry naukowej Instytutu;
4) ustalanie planu finansowego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej;
5) przedstawianie Radzie Naukowej projektów programów, opinii i wniosków należących do zakresu jej działania;
6) przygotowywanie projektów schematu struktury organizacyjnej Instytutu;
7) opracowanie regulaminu pracy;
8) opracowywanie rocznych projektów planów badań naukowych, finansowych oraz rocznych sprawozdań z działalności Instytutu;
9) współdziałanie z organizacjami związkowymi w sprawach określonych w Kodeksie Pracy i przepisach wydanych na jego podstawie.
2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem zgodnie z obwiązującymi zasadami oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu.

§ 11

1. Dyrektor Instytutu ustala zakres zadań swoich zastępców. W tym zakresie zastępują oni dyrektora.
2. Do zadań zastępcy dyrektora ds. naukowych należy w szczególności:
a) opracowywanie bieżących planów naukowych, nadzór nad ich realizacją i sprawozdawczością z działalności naukowej Instytutu,
b) bieżąca ocena działalności naukowej pracowników Instytutu i nadzór nad rozwojem kadry naukowej,
c) określanie polityki wydawniczej Instytutu,
d) organizacja krajowych i międzynarodowych spotkań naukowych,
e) organizacja współpracy naukowo-technicznej, w tym współpracy naukowej z zagranicą,
f) nadzór merytoryczny nad umowami zawieranymi z jednostkami zewnętrznymi.
3. Do zadań zastępcy dyrektora ds. ogólnych należy w szczególności:
a) opracowanie planów finansowych i nadzór nad ich realizacją,
b) analiza działalności ekonomicznej Instytutu ze szczególnym uwzględnieniem zachowania płynności finansowej,
c) nadzór nad gospodarką składnikami majątkowymi Instytutu,
d) nadzór nad sprawozdawczością finansową i księgowością Instytutu,
e) organizacja działalności wydawniczej, informacyjnej oraz nadzór nad biblioteką naukową,
f) nadzór finansowy nad umowami zawieranymi z jednostkami zewnętrznymi,
g) zapewnienie warunków organizacyjnych pracy Instytutu, w tym nadzór nad jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się sprawami pracowniczymi.

§ 12

1. Dyrektor może powoływać zespoły doradcze i opiniodawcze.
2. Skład, zakres działania i tryb pracy zespołów, o których mowa w ust. 1 określa decyzja dy rektora o ich powołaniu.

§ 13

1. Liczba członków Rady Naukowej nie przekracza 25 osób.
2. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.
3. Rada Naukowa wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę oraz sekretarza. Funkcji tych nie mogą pełnić dyrektor Instytutu ani jego zastępcy.

§ 14

W skład Rady Naukowej wchodzą z głosem stanowiącym:
1) osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w nstytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 12 osób;
2) członkowie Polskiej Akademii Nauk wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN w liczbie ustalonej przez ten Wydział;
3) osoby z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, niezatrudnione w Instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 6 osób;
4) wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 2 osób;
5) dyrektor i jego zastępca ds. naukowych.

§ 15

Liczba osób spoza Instytutu wchodzących w skład Rady Naukowej Instytutu (wymienionych w § 14 ust.1 pkt 2 i 3) wynosi nie mniej niż 30% całkowitej liczby członków Rady Naukowej.

§ 16

1. Wybory członków Rady Naukowej określonych w § 14 pkt 1, 3 i 4 niniejszego statutu organizuje dyrektor Instytutu.
2. Jeżeli liczba osób mających bierne prawo wyborcze w grupie wymienionej w § 14 pkt 1 i wyrażających zgodę na udział w Radzie Naukowej nie przekracza ograniczenia podanego w tym punkcie, to wchodzą one w skład Rady bez konieczności przeprowadzania wyborów. Jeśli liczba przekracza to ograniczenie, wówczas zostają przeprowadzone wybory i do Rady Naukowej wchodzą wybrani przedstawiciele tej grupy.
3. Wybory członków Rady są tajne, członkowie są wybierani zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób mających czynne prawo wyborcze w danej grupie.
4. Czynne prawo wyborcze:
a) w przypadku wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w §14 pkt 1 i 3, przysługuje pracownikom naukowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy
w Instytucie i posiadającym tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz członkom Polskiej Akademii Nauk wskazanym do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN (§14 pkt 2);
b) w przypadku wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w §14 pkt 4, przysługuje pracownikom naukowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie
i nie posiadającym tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego;

§ 17

Aktu powołania osób wybranych w skład Rady Naukowej dokonuje wiceprezes Polskiej Akademii Nauk nadzorujący Wydział IV Nauk Technicznych PAN.

§ 18

1. Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój młodych pracowników naukowych.
2. Rada Naukowa w szczególności:
1) określa profil instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;
2) przyjmuje programy badań, współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej;
3) zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu;
4) dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Instytutu;
5) przeprowadza przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących
przepisów;
6) podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej w ustawie, statucie Polskiej Akademii Nauk lub statucie Instytutu;
7) uchwala statut Instytutu i jego zmiany;
8) uchwala regulamin określający tryb i częstotliwość dokonywania ocen okresowych wyników pracy pracowników naukowych Instytutu;
9) przeprowadza postępowania nostryfikacyjne stopni naukowych uzyskanych za granicą, w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących przepisów;
10) uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe;
11) powołuje rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie;
12) opiniuje wnioski dyrektora Instytutu o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego;
13) wskazuje przedstawicieli Instytutu do komisji konkursowej ds. wyboru na stanowisko dyrektora Instytutu;
14) rekomenduje kandydatury na członków Polskiej Akademii Nauk w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących przepisów;
15) zgłasza kandydatury na członków Akademii Młodych Uczonych w ramach posiadanych uprawnień i zgodnie z obowiązującymi przepisami;
16) zgłasza kandydatury do nagród naukowych i zawodowych;
17) rozpatruje inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów, decyzji władz Polskiej Akademii Nauk oraz wniesione pod obrady przez członka Rady lub dyrektora Instytutu;

§ 19

Organizację, zasady i tryb działania Rady Naukowej określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 20

1. Schemat struktury organizacyjnej Instytutu stanowi załącznik do statutu.
2. Wewnętrzną organizację Instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora Instytutu.

IV. Tryb wyboru członków komisji dyscyplinarnej orzekającej

w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych w pierwszej instancji

§ 21

1. W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych orzeka komisja dyscyplinarna.
2. Komisja dyscyplinarna jest niezawisła w zakresie orzekania.
3. W skład komisji dyscyplinarnej wchodzi trzech członków wybranych przez dyrektora Instytutu spośród pracowników naukowych Instytutu;
4. Przewodniczącym Komisji jest pracownik naukowy posiadający tytuł naukowy profesora.
5. Postanowienia i orzeczenia składu orzekającego zapadają zwykłą większością głosów.
6. Kadencja członków Komisji trwa 4 lata.

V. Postanowienia końcowe

§ 22

Gospodarkę finansową Instytutu określają odrębne przepisy.

§ 23

Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala regulamin pracy.

§ 24

Statut uchwalony przez Radę Naukową Instytutu w dniu 17 marca 2011 r, zaopiniowany przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN w dniu 14.07.2011, wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

§ 25

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzenia.

§ 26

Traci moc statut zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 9 września 1998r.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY IITIS PAN

Data aktualizacji: 29/07/2022 - 13:33; autor zmian: Łukasz Zimny (lzimny@iitis.pl)

Statut Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej Instytutem, jest instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk.

§ 2

Instytut działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 );
2) statutu Polskiej Akademii Nauk uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 24 listopada 2010 r.;
3) uchwały nr 7/68 Prezydium PAN w sprawie utworzenia Centrum Badań Naukowych oraz uchwały nr 2/89 Prezydium PAN w sprawie zmiany nazwy i przekształcenia ZSAK PAN w IITiS PAN, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 13 lutego 1989 r.;
4) niniejszego statutu.

§ 3

1. Siedzibą Instytutu są Gliwice.
2. Instytut może posiadać jednostki organizacyjne na terenie całego kraju.

3. Instytut posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Instytut używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą w otoku: Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk. Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu jest: IITiS PAN.
2. Tłumaczenie nazwy Instytutu na język angielski brzmi: Institute of Theoretical and Applied Informatics, Polish Academy of Sciences. Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu w języku angielskim jest: ITAI PAS.

II. Zadania Instytutu

§ 5

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie informatyki oraz upowszechnianie wyników tych badań.

§ 6

Do zadań Instytutu należy w szczególności:
1) prowadzenie prac badawczych w zakresie informatyki;
2) prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie wyników tych badań do gospodarki;
3) wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;
4) kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie informatyki;
5) współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
6) współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia;
7) rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie podmiotów prawnych i prowadzenie wspólnych projektów badawczych;
8) upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu;
9) prowadzenie w miarę możliwości działalności wydawniczej;
10) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk.

§ 7

Zadania wymienione w § 6 Instytut realizuje w szczególności przez:
1) prowadzenie badań naukowych;
2) publikowanie wyników prac badawczych;
3) nadawanie stopni naukowych na podstawie posiadanych uprawnień;
4) prowadzenie lub udział w prowadzeniu studiów doktoranckich i podyplomowych oraz innej działalności z zakresu kształcenia w ramach posiadanych uprawnień;
5) ochronę własnych, oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą;
6) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;
7) opracowywanie ekspertyz i opinii;
8) organizowanie zebrań naukowych (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe, seminaria itp.);
9) współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy;
10) organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych w zakresie swojej działalności naukowej.

III. Organizacja Instytutu

§ 8

Organami Instytutu są:
1) Dyrektor;
2) Rada Naukowa.

§ 9

1. Prezes Polskiej Akademii Nauk powołuje na dyrektora Instytutu osobę wybraną w drodze konkursu na okres 4 lat.
2. Dyrektora Instytutu odwołuje Prezes Polskiej Akademii Nauk zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zastępcę dyrektora ds. naukowych powołuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej i ustala czas pełnienia jego funkcji.
4. Dyrektor może odwołać swojego zastępcę ds. naukowych przed upływem czasu pełnienia funkcji za zgodą Rady Naukowej;
5. Zastępcę dyrektora do spraw ogólnych zatrudnia dyrektor.

§ 10

1. Do zakresu działania dyrektora Instytutu należy w szczególności:
1) kierowanie całością prac Instytutu i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) wykonywanie w stosunku do pracowników Instytutu zastrzeżonych dla pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy;
3) nadzór nad rozwojem kadry naukowej Instytutu;
4) ustalanie planu finansowego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej;
5) przedstawianie Radzie Naukowej projektów programów, opinii i wniosków należących do zakresu jej działania;
6) przygotowywanie projektów schematu struktury organizacyjnej Instytutu;
7) opracowanie regulaminu pracy;
8) opracowywanie rocznych projektów planów badań naukowych, finansowych oraz rocznych sprawozdań z działalności Instytutu;
9) współdziałanie z organizacjami związkowymi w sprawach określonych w Kodeksie Pracy i przepisach wydanych na jego podstawie.
2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem zgodnie z obwiązującymi zasadami oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu.

§ 11

1. Dyrektor Instytutu ustala zakres zadań swoich zastępców. W tym zakresie zastępują oni dyrektora.
2. Do zadań zastępcy dyrektora ds. naukowych należy w szczególności:
a) opracowywanie bieżących planów naukowych, nadzór nad ich realizacją i sprawozdawczością z działalności naukowej Instytutu,
b) bieżąca ocena działalności naukowej pracowników Instytutu i nadzór nad rozwojem kadry naukowej,
c) określanie polityki wydawniczej Instytutu,
d) organizacja krajowych i międzynarodowych spotkań naukowych,
e) organizacja współpracy naukowo-technicznej, w tym współpracy naukowej z zagranicą,
f) nadzór merytoryczny nad umowami zawieranymi z jednostkami zewnętrznymi.
3. Do zadań zastępcy dyrektora ds. ogólnych należy w szczególności:
a) opracowanie planów finansowych i nadzór nad ich realizacją,
b) analiza działalności ekonomicznej Instytutu ze szczególnym uwzględnieniem zachowania płynności finansowej,
c) nadzór nad gospodarką składnikami majątkowymi Instytutu,
d) nadzór nad sprawozdawczością finansową i księgowością Instytutu,
e) organizacja działalności wydawniczej, informacyjnej oraz nadzór nad biblioteką naukową,
f) nadzór finansowy nad umowami zawieranymi z jednostkami zewnętrznymi,
g) zapewnienie warunków organizacyjnych pracy Instytutu, w tym nadzór nad jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się sprawami pracowniczymi.

§ 12

1. Dyrektor może powoływać zespoły doradcze i opiniodawcze.
2. Skład, zakres działania i tryb pracy zespołów, o których mowa w ust. 1 określa decyzja dy rektora o ich powołaniu.

§ 13

1. Liczba członków Rady Naukowej nie przekracza 25 osób.
2. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.
3. Rada Naukowa wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę oraz sekretarza. Funkcji tych nie mogą pełnić dyrektor Instytutu ani jego zastępcy.

§ 14

W skład Rady Naukowej wchodzą z głosem stanowiącym:
1) osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w nstytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 12 osób;
2) członkowie Polskiej Akademii Nauk wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN w liczbie ustalonej przez ten Wydział;
3) osoby z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, niezatrudnione w Instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 6 osób;
4) wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 2 osób;
5) dyrektor i jego zastępca ds. naukowych.

§ 15

Liczba osób spoza Instytutu wchodzących w skład Rady Naukowej Instytutu (wymienionych w § 14 ust.1 pkt 2 i 3) wynosi nie mniej niż 30% całkowitej liczby członków Rady Naukowej.

§ 16

1. Wybory członków Rady Naukowej określonych w § 14 pkt 1, 3 i 4 niniejszego statutu organizuje dyrektor Instytutu.
2. Jeżeli liczba osób mających bierne prawo wyborcze w grupie wymienionej w § 14 pkt 1 i wyrażających zgodę na udział w Radzie Naukowej nie przekracza ograniczenia podanego w tym punkcie, to wchodzą one w skład Rady bez konieczności przeprowadzania wyborów. Jeśli liczba przekracza to ograniczenie, wówczas zostają przeprowadzone wybory i do Rady Naukowej wchodzą wybrani przedstawiciele tej grupy.
3. Wybory członków Rady są tajne, członkowie są wybierani zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób mających czynne prawo wyborcze w danej grupie.
4. Czynne prawo wyborcze:
a) w przypadku wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w §14 pkt 1 i 3, przysługuje pracownikom naukowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy
w Instytucie i posiadającym tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz członkom Polskiej Akademii Nauk wskazanym do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN (§14 pkt 2);
b) w przypadku wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w §14 pkt 4, przysługuje pracownikom naukowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie
i nie posiadającym tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego;

§ 17

Aktu powołania osób wybranych w skład Rady Naukowej dokonuje wiceprezes Polskiej Akademii Nauk nadzorujący Wydział IV Nauk Technicznych PAN.

§ 18

1. Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój młodych pracowników naukowych.
2. Rada Naukowa w szczególności:
1) określa profil instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;
2) przyjmuje programy badań, współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej;
3) zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu;
4) dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Instytutu;
5) przeprowadza przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących
przepisów;
6) podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej w ustawie, statucie Polskiej Akademii Nauk lub statucie Instytutu;
7) uchwala statut Instytutu i jego zmiany;
8) uchwala regulamin określający tryb i częstotliwość dokonywania ocen okresowych wyników pracy pracowników naukowych Instytutu;
9) przeprowadza postępowania nostryfikacyjne stopni naukowych uzyskanych za granicą, w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących przepisów;
10) uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe;
11) powołuje rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie;
12) opiniuje wnioski dyrektora Instytutu o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego;
13) wskazuje przedstawicieli Instytutu do komisji konkursowej ds. wyboru na stanowisko dyrektora Instytutu;
14) rekomenduje kandydatury na członków Polskiej Akademii Nauk w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących przepisów;
15) zgłasza kandydatury na członków Akademii Młodych Uczonych w ramach posiadanych uprawnień i zgodnie z obowiązującymi przepisami;
16) zgłasza kandydatury do nagród naukowych i zawodowych;
17) rozpatruje inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów, decyzji władz Polskiej Akademii Nauk oraz wniesione pod obrady przez członka Rady lub dyrektora Instytutu;

§ 19

Organizację, zasady i tryb działania Rady Naukowej określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 20

1. Schemat struktury organizacyjnej Instytutu stanowi załącznik do statutu.
2. Wewnętrzną organizację Instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora Instytutu.

IV. Tryb wyboru członków komisji dyscyplinarnej orzekającej

w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych w pierwszej instancji

§ 21

1. W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych orzeka komisja dyscyplinarna.
2. Komisja dyscyplinarna jest niezawisła w zakresie orzekania.
3. W skład komisji dyscyplinarnej wchodzi trzech członków wybranych przez dyrektora Instytutu spośród pracowników naukowych Instytutu;
4. Przewodniczącym Komisji jest pracownik naukowy posiadający tytuł naukowy profesora.
5. Postanowienia i orzeczenia składu orzekającego zapadają zwykłą większością głosów.
6. Kadencja członków Komisji trwa 4 lata.

V. Postanowienia końcowe

§ 22

Gospodarkę finansową Instytutu określają odrębne przepisy.

§ 23

Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala regulamin pracy.

§ 24

Statut uchwalony przez Radę Naukową Instytutu w dniu 17 marca 2011 r, zaopiniowany przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN w dniu 14.07.2011, wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

§ 25

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzenia.

§ 26

Traci moc statut zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 9 września 1998r.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY IITIS PAN

Data aktualizacji: 12/12/2016 - 15:17; autor zmian: (sebastian@iitis.pl)

Statut Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej Instytutem, jest instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk.

§ 2

Instytut działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 );
2) statutu Polskiej Akademii Nauk uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 24 listopada 2010 r.;
3) uchwały nr 7/68 Prezydium PAN w sprawie utworzenia Centrum Badań Naukowych oraz uchwały nr 2/89 Prezydium PAN w sprawie zmiany nazwy i przekształcenia ZSAK PAN w IITiS PAN, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 13 lutego 1989 r.;
4) niniejszego statutu.

§ 3

1. Siedzibą Instytutu są Gliwice.
2. Instytut może posiadać jednostki organizacyjne na terenie całego kraju.

3. Instytut posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Instytut używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą w otoku: Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk. Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu jest: IITiS PAN.
2. Tłumaczenie nazwy Instytutu na język angielski brzmi: Institute of Theoretical and Applied Informatics, Polish Academy of Sciences. Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu w języku angielskim jest: ITAI PAS.

II. Zadania Instytutu

§ 5

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie informatyki oraz upowszechnianie wyników tych badań.

§ 6

Do zadań Instytutu należy w szczególności:
1) prowadzenie prac badawczych w zakresie informatyki;
2) prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie wyników tych badań do gospodarki;
3) wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;
4) kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie informatyki;
5) współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
6) współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia;
7) rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie podmiotów prawnych i prowadzenie wspólnych projektów badawczych;
8) upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu;
9) prowadzenie w miarę możliwości działalności wydawniczej;
10) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk.

§ 7

Zadania wymienione w § 6 Instytut realizuje w szczególności przez:
1) prowadzenie badań naukowych;
2) publikowanie wyników prac badawczych;
3) nadawanie stopni naukowych na podstawie posiadanych uprawnień;
4) prowadzenie lub udział w prowadzeniu studiów doktoranckich i podyplomowych oraz innej działalności z zakresu kształcenia w ramach posiadanych uprawnień;
5) ochronę własnych, oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą;
6) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;
7) opracowywanie ekspertyz i opinii;
8) organizowanie zebrań naukowych (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe, seminaria itp.);
9) współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy;
10) organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych w zakresie swojej działalności naukowej.

III. Organizacja Instytutu

§ 8

Organami Instytutu są:
1) Dyrektor;
2) Rada Naukowa.

§ 9

1. Prezes Polskiej Akademii Nauk powołuje na dyrektora Instytutu osobę wybraną w drodze konkursu na okres 4 lat.
2. Dyrektora Instytutu odwołuje Prezes Polskiej Akademii Nauk zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zastępcę dyrektora ds. naukowych powołuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej i ustala czas pełnienia jego funkcji.
4. Dyrektor może odwołać swojego zastępcę ds. naukowych przed upływem czasu pełnienia funkcji za zgodą Rady Naukowej;
5. Zastępcę dyrektora do spraw ogólnych zatrudnia dyrektor.

§ 10

1. Do zakresu działania dyrektora Instytutu należy w szczególności:
1) kierowanie całością prac Instytutu i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) wykonywanie w stosunku do pracowników Instytutu zastrzeżonych dla pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy;
3) nadzór nad rozwojem kadry naukowej Instytutu;
4) ustalanie planu finansowego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej;
5) przedstawianie Radzie Naukowej projektów programów, opinii i wniosków należących do zakresu jej działania;
6) przygotowywanie projektów schematu struktury organizacyjnej Instytutu;
7) opracowanie regulaminu pracy;
8) opracowywanie rocznych projektów planów badań naukowych, finansowych oraz rocznych sprawozdań z działalności Instytutu;
9) współdziałanie z organizacjami związkowymi w sprawach określonych w Kodeksie Pracy i przepisach wydanych na jego podstawie.
2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem zgodnie z obwiązującymi zasadami oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu.

§ 11

1. Dyrektor Instytutu ustala zakres zadań swoich zastępców. W tym zakresie zastępują oni dyrektora.
2. Do zadań zastępcy dyrektora ds. naukowych należy w szczególności:
a) opracowywanie bieżących planów naukowych, nadzór nad ich realizacją i sprawozdawczością z działalności naukowej Instytutu,
b) bieżąca ocena działalności naukowej pracowników Instytutu i nadzór nad rozwojem kadry naukowej,
c) określanie polityki wydawniczej Instytutu,
d) organizacja krajowych i międzynarodowych spotkań naukowych,
e) organizacja współpracy naukowo-technicznej, w tym współpracy naukowej z zagranicą,
f) nadzór merytoryczny nad umowami zawieranymi z jednostkami zewnętrznymi.
3. Do zadań zastępcy dyrektora ds. ogólnych należy w szczególności:
a) opracowanie planów finansowych i nadzór nad ich realizacją,
b) analiza działalności ekonomicznej Instytutu ze szczególnym uwzględnieniem zachowania płynności finansowej,
c) nadzór nad gospodarką składnikami majątkowymi Instytutu,
d) nadzór nad sprawozdawczością finansową i księgowością Instytutu,
e) organizacja działalności wydawniczej, informacyjnej oraz nadzór nad biblioteką naukową,
f) nadzór finansowy nad umowami zawieranymi z jednostkami zewnętrznymi,
g) zapewnienie warunków organizacyjnych pracy Instytutu, w tym nadzór nad jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się sprawami pracowniczymi.

§ 12

1. Dyrektor może powoływać zespoły doradcze i opiniodawcze.
2. Skład, zakres działania i tryb pracy zespołów, o których mowa w ust. 1 określa decyzja dy rektora o ich powołaniu.

§ 13

1. Liczba członków Rady Naukowej nie przekracza 25 osób.
2. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.
3. Rada Naukowa wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę oraz sekretarza. Funkcji tych nie mogą pełnić dyrektor Instytutu ani jego zastępcy.

§ 14

W skład Rady Naukowej wchodzą z głosem stanowiącym:
1) osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w nstytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 12 osób;
2) członkowie Polskiej Akademii Nauk wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN w liczbie ustalonej przez ten Wydział;
3) osoby z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, niezatrudnione w Instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 6 osób;
4) wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 2 osób;
5) dyrektor i jego zastępca ds. naukowych.

§ 15

Liczba osób spoza Instytutu wchodzących w skład Rady Naukowej Instytutu (wymienionych w § 14 ust.1 pkt 2 i 3) wynosi nie mniej niż 30% całkowitej liczby członków Rady Naukowej.

§ 16

1. Wybory członków Rady Naukowej określonych w § 14 pkt 1, 3 i 4 niniejszego statutu organizuje dyrektor Instytutu.
2. Jeżeli liczba osób mających bierne prawo wyborcze w grupie wymienionej w § 14 pkt 1 i wyrażających zgodę na udział w Radzie Naukowej nie przekracza ograniczenia podanego w tym punkcie, to wchodzą one w skład Rady bez konieczności przeprowadzania wyborów. Jeśli liczba przekracza to ograniczenie, wówczas zostają przeprowadzone wybory i do Rady Naukowej wchodzą wybrani przedstawiciele tej grupy.
3. Wybory członków Rady są tajne, członkowie są wybierani zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób mających czynne prawo wyborcze w danej grupie.
4. Czynne prawo wyborcze:
a) w przypadku wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w §14 pkt 1 i 3, przysługuje pracownikom naukowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy
w Instytucie i posiadającym tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz członkom Polskiej Akademii Nauk wskazanym do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN (§14 pkt 2);
b) w przypadku wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w §14 pkt 4, przysługuje pracownikom naukowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie
i nie posiadającym tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego;

§ 17

Aktu powołania osób wybranych w skład Rady Naukowej dokonuje wiceprezes Polskiej Akademii Nauk nadzorujący Wydział IV Nauk Technicznych PAN.

§ 18

1. Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój młodych pracowników naukowych.
2. Rada Naukowa w szczególności:
1) określa profil instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;
2) przyjmuje programy badań, współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej;
3) zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu;
4) dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Instytutu;
5) przeprowadza przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących
przepisów;
6) podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej w ustawie, statucie Polskiej Akademii Nauk lub statucie Instytutu;
7) uchwala statut Instytutu i jego zmiany;
8) uchwala regulamin określający tryb i częstotliwość dokonywania ocen okresowych wyników pracy pracowników naukowych Instytutu;
9) przeprowadza postępowania nostryfikacyjne stopni naukowych uzyskanych za granicą, w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących przepisów;
10) uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe;
11) powołuje rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie;
12) opiniuje wnioski dyrektora Instytutu o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego;
13) wskazuje przedstawicieli Instytutu do komisji konkursowej ds. wyboru na stanowisko dyrektora Instytutu;
14) rekomenduje kandydatury na członków Polskiej Akademii Nauk w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących przepisów;
15) zgłasza kandydatury na członków Akademii Młodych Uczonych w ramach posiadanych uprawnień i zgodnie z obowiązującymi przepisami;
16) zgłasza kandydatury do nagród naukowych i zawodowych;
17) rozpatruje inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów, decyzji władz Polskiej Akademii Nauk oraz wniesione pod obrady przez członka Rady lub dyrektora Instytutu;

§ 19

Organizację, zasady i tryb działania Rady Naukowej określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 20

1. Schemat struktury organizacyjnej Instytutu stanowi załącznik do statutu.
2. Wewnętrzną organizację Instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora Instytutu.

IV. Tryb wyboru członków komisji dyscyplinarnej orzekającej

w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych w pierwszej instancji

§ 21

1. W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych orzeka komisja dyscyplinarna.
2. Komisja dyscyplinarna jest niezawisła w zakresie orzekania.
3. W skład komisji dyscyplinarnej wchodzi trzech członków wybranych przez dyrektora Instytutu spośród pracowników naukowych Instytutu;
4. Przewodniczącym Komisji jest pracownik naukowy posiadający tytuł naukowy profesora.
5. Postanowienia i orzeczenia składu orzekającego zapadają zwykłą większością głosów.
6. Kadencja członków Komisji trwa 4 lata.

V. Postanowienia końcowe

§ 22

Gospodarkę finansową Instytutu określają odrębne przepisy.

§ 23

Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala regulamin pracy.

§ 24

Statut uchwalony przez Radę Naukową Instytutu w dniu 17 marca 2011 r, zaopiniowany przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN w dniu 14.07.2011, wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

§ 25

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzenia.

§ 26

Traci moc statut zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 9 września 1998r.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY IITIS PAN

Data aktualizacji: 12/12/2016 - 14:09; autor zmian: (sebastian@iitis.pl)

Statut Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej Instytutem, jest instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk.

§ 2

Instytut działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 );
2) statutu Polskiej Akademii Nauk uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 24 listopada 2010 r.;
3) uchwały nr 7/68 Prezydium PAN w sprawie utworzenia Centrum Badań Naukowych oraz uchwały nr 2/89 Prezydium PAN w sprawie zmiany nazwy i przekształcenia ZSAK PAN w IITiS PAN, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 13 lutego 1989 r.;
4) niniejszego statutu.

§ 3

1. Siedzibą Instytutu są Gliwice.
2. Instytut może posiadać jednostki organizacyjne na terenie całego kraju.

3. Instytut posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Instytut używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą w otoku: Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk. Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu jest: IITiS PAN.
2. Tłumaczenie nazwy Instytutu na język angielski brzmi: Institute of Theoretical and Applied Informatics, Polish Academy of Sciences. Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu w języku angielskim jest: ITAI PAS.

II. Zadania Instytutu

§ 5

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie informatyki oraz upowszechnianie wyników tych badań.

§ 6

Do zadań Instytutu należy w szczególności:
1) prowadzenie prac badawczych w zakresie informatyki;
2) prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie wyników tych badań do gospodarki;
3) wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;
4) kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie informatyki;
5) współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
6) współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia;
7) rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie podmiotów prawnych i prowadzenie wspólnych projektów badawczych;
8) upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu;
9) prowadzenie w miarę możliwości działalności wydawniczej;
10) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk.

§ 7

Zadania wymienione w § 6 Instytut realizuje w szczególności przez:
1) prowadzenie badań naukowych;
2) publikowanie wyników prac badawczych;
3) nadawanie stopni naukowych na podstawie posiadanych uprawnień;
4) prowadzenie lub udział w prowadzeniu studiów doktoranckich i podyplomowych oraz innej działalności z zakresu kształcenia w ramach posiadanych uprawnień;
5) ochronę własnych, oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą;
6) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;
7) opracowywanie ekspertyz i opinii;
8) organizowanie zebrań naukowych (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe, seminaria itp.);
9) współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy;
10) organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych w zakresie swojej działalności naukowej.

III. Organizacja Instytutu

§ 8

Organami Instytutu są:
1) Dyrektor;
2) Rada Naukowa.

§ 9

1. Prezes Polskiej Akademii Nauk powołuje na dyrektora Instytutu osobę wybraną w drodze konkursu na okres 4 lat.
2. Dyrektora Instytutu odwołuje Prezes Polskiej Akademii Nauk zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zastępcę dyrektora ds. naukowych powołuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej i ustala czas pełnienia jego funkcji.
4. Dyrektor może odwołać swojego zastępcę ds. naukowych przed upływem czasu pełnienia funkcji za zgodą Rady Naukowej;
5. Zastępcę dyrektora do spraw ogólnych zatrudnia dyrektor.

§ 10

1. Do zakresu działania dyrektora Instytutu należy w szczególności:
1) kierowanie całością prac Instytutu i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) wykonywanie w stosunku do pracowników Instytutu zastrzeżonych dla pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy;
3) nadzór nad rozwojem kadry naukowej Instytutu;
4) ustalanie planu finansowego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej;
5) przedstawianie Radzie Naukowej projektów programów, opinii i wniosków należących do zakresu jej działania;
6) przygotowywanie projektów schematu struktury organizacyjnej Instytutu;
7) opracowanie regulaminu pracy;
8) opracowywanie rocznych projektów planów badań naukowych, finansowych oraz rocznych sprawozdań z działalności Instytutu;
9) współdziałanie z organizacjami związkowymi w sprawach określonych w Kodeksie Pracy i przepisach wydanych na jego podstawie.
2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem zgodnie z obwiązującymi zasadami oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu.

§ 11

1. Dyrektor Instytutu ustala zakres zadań swoich zastępców. W tym zakresie zastępują oni dyrektora.
2. Do zadań zastępcy dyrektora ds. naukowych należy w szczególności:
a) opracowywanie bieżących planów naukowych, nadzór nad ich realizacją i sprawozdawczością z działalności naukowej Instytutu,
b) bieżąca ocena działalności naukowej pracowników Instytutu i nadzór nad rozwojem kadry naukowej,
c) określanie polityki wydawniczej Instytutu,
d) organizacja krajowych i międzynarodowych spotkań naukowych,
e) organizacja współpracy naukowo-technicznej, w tym współpracy naukowej z zagranicą,
f) nadzór merytoryczny nad umowami zawieranymi z jednostkami zewnętrznymi.
3. Do zadań zastępcy dyrektora ds. ogólnych należy w szczególności:
a) opracowanie planów finansowych i nadzór nad ich realizacją,
b) analiza działalności ekonomicznej Instytutu ze szczególnym uwzględnieniem zachowania płynności finansowej,
c) nadzór nad gospodarką składnikami majątkowymi Instytutu,
d) nadzór nad sprawozdawczością finansową i księgowością Instytutu,
e) organizacja działalności wydawniczej, informacyjnej oraz nadzór nad biblioteką naukową,
f) nadzór finansowy nad umowami zawieranymi z jednostkami zewnętrznymi,
g) zapewnienie warunków organizacyjnych pracy Instytutu, w tym nadzór nad jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się sprawami pracowniczymi.

§ 12

1. Dyrektor może powoływać zespoły doradcze i opiniodawcze.
2. Skład, zakres działania i tryb pracy zespołów, o których mowa w ust. 1 określa decyzja dy rektora o ich powołaniu.

§ 13

1. Liczba członków Rady Naukowej nie przekracza 25 osób.
2. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.
3. Rada Naukowa wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę oraz sekretarza. Funkcji tych nie mogą pełnić dyrektor Instytutu ani jego zastępcy.

§ 14

W skład Rady Naukowej wchodzą z głosem stanowiącym:
1) osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w nstytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 12 osób;
2) członkowie Polskiej Akademii Nauk wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN w liczbie ustalonej przez ten Wydział;
3) osoby z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, niezatrudnione w Instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 6 osób;
4) wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 2 osób;
5) dyrektor i jego zastępca ds. naukowych.

§ 15

Liczba osób spoza Instytutu wchodzących w skład Rady Naukowej Instytutu (wymienionych w § 14 ust.1 pkt 2 i 3) wynosi nie mniej niż 30% całkowitej liczby członków Rady Naukowej.

§ 16

1. Wybory członków Rady Naukowej określonych w § 14 pkt 1, 3 i 4 niniejszego statutu organizuje dyrektor Instytutu.
2. Jeżeli liczba osób mających bierne prawo wyborcze w grupie wymienionej w § 14 pkt 1 i wyrażających zgodę na udział w Radzie Naukowej nie przekracza ograniczenia podanego w tym punkcie, to wchodzą one w skład Rady bez konieczności przeprowadzania wyborów. Jeśli liczba przekracza to ograniczenie, wówczas zostają przeprowadzone wybory i do Rady Naukowej wchodzą wybrani przedstawiciele tej grupy.
3. Wybory członków Rady są tajne, członkowie są wybierani zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób mających czynne prawo wyborcze w danej grupie.
4. Czynne prawo wyborcze:
a) w przypadku wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w §14 pkt 1 i 3, przysługuje pracownikom naukowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy
w Instytucie i posiadającym tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz członkom Polskiej Akademii Nauk wskazanym do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN (§14 pkt 2);
b) w przypadku wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w §14 pkt 4, przysługuje pracownikom naukowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie
i nie posiadającym tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego;

§ 17

Aktu powołania osób wybranych w skład Rady Naukowej dokonuje wiceprezes Polskiej Akademii Nauk nadzorujący Wydział IV Nauk Technicznych PAN.

§ 18

1. Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój młodych pracowników naukowych.
2. Rada Naukowa w szczególności:
1) określa profil instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;
2) przyjmuje programy badań, współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej;
3) zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu;
4) dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Instytutu;
5) przeprowadza przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących
przepisów;
6) podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej w ustawie, statucie Polskiej Akademii Nauk lub statucie Instytutu;
7) uchwala statut Instytutu i jego zmiany;
8) uchwala regulamin określający tryb i częstotliwość dokonywania ocen okresowych wyników pracy pracowników naukowych Instytutu;
9) przeprowadza postępowania nostryfikacyjne stopni naukowych uzyskanych za granicą, w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących przepisów;
10) uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe;
11) powołuje rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie;
12) opiniuje wnioski dyrektora Instytutu o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego;
13) wskazuje przedstawicieli Instytutu do komisji konkursowej ds. wyboru na stanowisko dyrektora Instytutu;
14) rekomenduje kandydatury na członków Polskiej Akademii Nauk w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących przepisów;
15) zgłasza kandydatury na członków Akademii Młodych Uczonych w ramach posiadanych uprawnień i zgodnie z obowiązującymi przepisami;
16) zgłasza kandydatury do nagród naukowych i zawodowych;
17) rozpatruje inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów, decyzji władz Polskiej Akademii Nauk oraz wniesione pod obrady przez członka Rady lub dyrektora Instytutu;

§ 19

Organizację, zasady i tryb działania Rady Naukowej określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 20

1. Schemat struktury organizacyjnej Instytutu stanowi załącznik do statutu.
2. Wewnętrzną organizację Instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora Instytutu.

IV. Tryb wyboru członków komisji dyscyplinarnej orzekającej

w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych w pierwszej instancji

§ 21

1. W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych orzeka komisja dyscyplinarna.
2. Komisja dyscyplinarna jest niezawisła w zakresie orzekania.
3. W skład komisji dyscyplinarnej wchodzi trzech członków wybranych przez dyrektora Instytutu spośród pracowników naukowych Instytutu;
4. Przewodniczącym Komisji jest pracownik naukowy posiadający tytuł naukowy profesora.
5. Postanowienia i orzeczenia składu orzekającego zapadają zwykłą większością głosów.
6. Kadencja członków Komisji trwa 4 lata.

V. Postanowienia końcowe

§ 22

Gospodarkę finansową Instytutu określają odrębne przepisy.

§ 23

Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala regulamin pracy.

§ 24

Statut uchwalony przez Radę Naukową Instytutu w dniu 17 marca 2011 r, zaopiniowany przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN w dniu 14.07.2011, wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

§ 25

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzenia.

§ 26

Traci moc statut zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 9 września 1998r.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY IITIS PAN

Rada Naukowa
Dyrektor Instytutu
Zastępca Dyrektora
Zastępca Dyrektora
ds. Naukowych
ds. Ogólnych
Zespół
Archiwum
Modelowania i Oceny Efektywności
Systemów Komputerowych
Sekretariat
Zespół
Komputerowych Systemów
Wizyjnych
Dział
Finansowo-Księgowy
Dział
Zespół
Kadr
Systemów
Multimedialnych
Dział
BHP - P. Poż.
Zespół
Kwantowych Systemów
Biblioteka
Informatyki
Data aktualizacji: 12/12/2016 - 14:07; autor zmian: (sebastian@iitis.pl)

Statut Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej Instytutem, jest instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk.

§ 2

Instytut działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 );
2) statutu Polskiej Akademii Nauk uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 24 listopada 2010 r.;
3) uchwały nr 7/68 Prezydium PAN w sprawie utworzenia Centrum Badań Naukowych oraz uchwały nr 2/89 Prezydium PAN w sprawie zmiany nazwy i przekształcenia ZSAK PAN w IITiS PAN, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 13 lutego 1989 r.;
4) niniejszego statutu.

§ 3

1. Siedzibą Instytutu są Gliwice.
2. Instytut może posiadać jednostki organizacyjne na terenie całego kraju.

3. Instytut posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Instytut używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą w otoku: Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk. Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu jest: IITiS PAN.
2. Tłumaczenie nazwy Instytutu na język angielski brzmi: Institute of Theoretical and Applied Informatics, Polish Academy of Sciences. Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu w języku angielskim jest: ITAI PAS.

II. Zadania Instytutu

§ 5

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie informatyki oraz upowszechnianie wyników tych badań.

§ 6

Do zadań Instytutu należy w szczególności:
1) prowadzenie prac badawczych w zakresie informatyki;
2) prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie wyników tych badań do gospodarki;
3) wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;
4) kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie informatyki;
5) współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
6) współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia;
7) rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie podmiotów prawnych i prowadzenie wspólnych projektów badawczych;
8) upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu;
9) prowadzenie w miarę możliwości działalności wydawniczej;
10) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk.

§ 7

Zadania wymienione w § 6 Instytut realizuje w szczególności przez:
1) prowadzenie badań naukowych;
2) publikowanie wyników prac badawczych;
3) nadawanie stopni naukowych na podstawie posiadanych uprawnień;
4) prowadzenie lub udział w prowadzeniu studiów doktoranckich i podyplomowych oraz innej działalności z zakresu kształcenia w ramach posiadanych uprawnień;
5) ochronę własnych, oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą;
6) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;
7) opracowywanie ekspertyz i opinii;
8) organizowanie zebrań naukowych (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe, seminaria itp.);
9) współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy;
10) organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych w zakresie swojej działalności naukowej.

III. Organizacja Instytutu

§ 8

Organami Instytutu są:
1) Dyrektor;
2) Rada Naukowa.

§ 9

1. Prezes Polskiej Akademii Nauk powołuje na dyrektora Instytutu osobę wybraną w drodze konkursu na okres 4 lat.
2. Dyrektora Instytutu odwołuje Prezes Polskiej Akademii Nauk zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zastępcę dyrektora ds. naukowych powołuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej i ustala czas pełnienia jego funkcji.
4. Dyrektor może odwołać swojego zastępcę ds. naukowych przed upływem czasu pełnienia funkcji za zgodą Rady Naukowej;
5. Zastępcę dyrektora do spraw ogólnych zatrudnia dyrektor.

§ 10

1. Do zakresu działania dyrektora Instytutu należy w szczególności:
1) kierowanie całością prac Instytutu i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) wykonywanie w stosunku do pracowników Instytutu zastrzeżonych dla pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy;
3) nadzór nad rozwojem kadry naukowej Instytutu;
4) ustalanie planu finansowego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej;
5) przedstawianie Radzie Naukowej projektów programów, opinii i wniosków należących do zakresu jej działania;
6) przygotowywanie projektów schematu struktury organizacyjnej Instytutu;
7) opracowanie regulaminu pracy;
8) opracowywanie rocznych projektów planów badań naukowych, finansowych oraz rocznych sprawozdań z działalności Instytutu;
9) współdziałanie z organizacjami związkowymi w sprawach określonych w Kodeksie Pracy i przepisach wydanych na jego podstawie.
2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem zgodnie z obwiązującymi zasadami oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu.

§ 11

1. Dyrektor Instytutu ustala zakres zadań swoich zastępców. W tym zakresie zastępują oni dyrektora.
2. Do zadań zastępcy dyrektora ds. naukowych należy w szczególności:
a) opracowywanie bieżących planów naukowych, nadzór nad ich realizacją i sprawozdawczością z działalności naukowej Instytutu,
b) bieżąca ocena działalności naukowej pracowników Instytutu i nadzór nad rozwojem kadry naukowej,
c) określanie polityki wydawniczej Instytutu,
d) organizacja krajowych i międzynarodowych spotkań naukowych,
e) organizacja współpracy naukowo-technicznej, w tym współpracy naukowej z zagranicą,
f) nadzór merytoryczny nad umowami zawieranymi z jednostkami zewnętrznymi.
3. Do zadań zastępcy dyrektora ds. ogólnych należy w szczególności:
a) opracowanie planów finansowych i nadzór nad ich realizacją,
b) analiza działalności ekonomicznej Instytutu ze szczególnym uwzględnieniem zachowania płynności finansowej,
c) nadzór nad gospodarką składnikami majątkowymi Instytutu,
d) nadzór nad sprawozdawczością finansową i księgowością Instytutu,
e) organizacja działalności wydawniczej, informacyjnej oraz nadzór nad biblioteką naukową,
f) nadzór finansowy nad umowami zawieranymi z jednostkami zewnętrznymi,
g) zapewnienie warunków organizacyjnych pracy Instytutu, w tym nadzór nad jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się sprawami pracowniczymi.

§ 12

1. Dyrektor może powoływać zespoły doradcze i opiniodawcze.
2. Skład, zakres działania i tryb pracy zespołów, o których mowa w ust. 1 określa decyzja dy rektora o ich powołaniu.

§ 13

1. Liczba członków Rady Naukowej nie przekracza 25 osób.
2. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.
3. Rada Naukowa wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę oraz sekretarza. Funkcji tych nie mogą pełnić dyrektor Instytutu ani jego zastępcy.

§ 14

W skład Rady Naukowej wchodzą z głosem stanowiącym:
1) osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w nstytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 12 osób;
2) członkowie Polskiej Akademii Nauk wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN w liczbie ustalonej przez ten Wydział;
3) osoby z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, niezatrudnione w Instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 6 osób;
4) wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 2 osób;
5) dyrektor i jego zastępca ds. naukowych.

§ 15

Liczba osób spoza Instytutu wchodzących w skład Rady Naukowej Instytutu (wymienionych w § 14 ust.1 pkt 2 i 3) wynosi nie mniej niż 30% całkowitej liczby członków Rady Naukowej.

§ 16

1. Wybory członków Rady Naukowej określonych w § 14 pkt 1, 3 i 4 niniejszego statutu organizuje dyrektor Instytutu.
2. Jeżeli liczba osób mających bierne prawo wyborcze w grupie wymienionej w § 14 pkt 1 i wyrażających zgodę na udział w Radzie Naukowej nie przekracza ograniczenia podanego w tym punkcie, to wchodzą one w skład Rady bez konieczności przeprowadzania wyborów. Jeśli liczba przekracza to ograniczenie, wówczas zostają przeprowadzone wybory i do Rady Naukowej wchodzą wybrani przedstawiciele tej grupy.
3. Wybory członków Rady są tajne, członkowie są wybierani zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób mających czynne prawo wyborcze w danej grupie.
4. Czynne prawo wyborcze:
a) w przypadku wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w §14 pkt 1 i 3, przysługuje pracownikom naukowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy
w Instytucie i posiadającym tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz członkom Polskiej Akademii Nauk wskazanym do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN (§14 pkt 2);
b) w przypadku wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w §14 pkt 4, przysługuje pracownikom naukowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie
i nie posiadającym tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego;

§ 17

Aktu powołania osób wybranych w skład Rady Naukowej dokonuje wiceprezes Polskiej Akademii Nauk nadzorujący Wydział IV Nauk Technicznych PAN.

§ 18

1. Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój młodych pracowników naukowych.
2. Rada Naukowa w szczególności:
1) określa profil instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;
2) przyjmuje programy badań, współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej;
3) zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu;
4) dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Instytutu;
5) przeprowadza przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących
przepisów;
6) podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej w ustawie, statucie Polskiej Akademii Nauk lub statucie Instytutu;
7) uchwala statut Instytutu i jego zmiany;
8) uchwala regulamin określający tryb i częstotliwość dokonywania ocen okresowych wyników pracy pracowników naukowych Instytutu;
9) przeprowadza postępowania nostryfikacyjne stopni naukowych uzyskanych za granicą, w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących przepisów;
10) uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe;
11) powołuje rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie;
12) opiniuje wnioski dyrektora Instytutu o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego;
13) wskazuje przedstawicieli Instytutu do komisji konkursowej ds. wyboru na stanowisko dyrektora Instytutu;
14) rekomenduje kandydatury na członków Polskiej Akademii Nauk w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących przepisów;
15) zgłasza kandydatury na członków Akademii Młodych Uczonych w ramach posiadanych uprawnień i zgodnie z obowiązującymi przepisami;
16) zgłasza kandydatury do nagród naukowych i zawodowych;
17) rozpatruje inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów, decyzji władz Polskiej Akademii Nauk oraz wniesione pod obrady przez członka Rady lub dyrektora Instytutu;

§ 19

Organizację, zasady i tryb działania Rady Naukowej określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 20

1. Schemat struktury organizacyjnej Instytutu stanowi załącznik do statutu.
2. Wewnętrzną organizację Instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora Instytutu.

IV. Tryb wyboru członków komisji dyscyplinarnej orzekającej

w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych w pierwszej instancji

§ 21

1. W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych orzeka komisja dyscyplinarna.
2. Komisja dyscyplinarna jest niezawisła w zakresie orzekania.
3. W skład komisji dyscyplinarnej wchodzi trzech członków wybranych przez dyrektora Instytutu spośród pracowników naukowych Instytutu;
4. Przewodniczącym Komisji jest pracownik naukowy posiadający tytuł naukowy profesora.
5. Postanowienia i orzeczenia składu orzekającego zapadają zwykłą większością głosów.
6. Kadencja członków Komisji trwa 4 lata.

V. Postanowienia końcowe

§ 22

Gospodarkę finansową Instytutu określają odrębne przepisy.

§ 23

Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala regulamin pracy.

§ 24

Statut uchwalony przez Radę Naukową Instytutu w dniu 17 marca 2011 r, zaopiniowany przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN w dniu 14.07.2011, wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

§ 25

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzenia.

§ 26

Traci moc statut zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 9 września 1998r.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY IITIS PAN

Rada Naukowa
Dyrektor Instytutu
Zastępca Dyrektora
Zastępca Dyrektora
ds. Naukowych
ds. Ogólnych
Zespół
Archiwum
Modelowania i Oceny Efektywności
Systemów Komputerowych
Sekretariat
Zespół
Komputerowych Systemów
Wizyjnych
Dział
Finansowo-Księgowy
Dział
Zespół
Kadr
Systemów
Multimedialnych
Dział
BHP - P. Poż.
Zespół
Kwantowych Systemów
Biblioteka
Informatyki
Data aktualizacji: 12/12/2016 - 14:06; autor zmian: (sebastian@iitis.pl)

Statut Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej Instytutem, jest instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk.
 

§ 2

Instytut działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 );
2) statutu Polskiej Akademii Nauk uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 24 listopada 2010 r.;
3) uchwały nr 7/68 Prezydium PAN w sprawie utworzenia Centrum Badań Naukowych oraz uchwały nr 2/89 Prezydium PAN w sprawie zmiany nazwy i przekształcenia ZSAK PAN w IITiS PAN, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 13 lutego 1989 r.;
4) niniejszego statutu.
 

§ 3

1. Siedzibą Instytutu są Gliwice.
2. Instytut może posiadać jednostki organizacyjne na terenie całego kraju.

3. Instytut posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Instytut używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą w otoku: Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk. Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu jest: IITiS PAN.
2. Tłumaczenie nazwy Instytutu na język angielski brzmi: Institute of Theoretical and Applied Informatics, Polish Academy of Sciences. Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu w języku angielskim jest: ITAI PAS.

II. Zadania Instytutu

§ 5

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie informatyki oraz upowszechnianie wyników tych badań.

§ 6

Do zadań Instytutu należy w szczególności:
1) prowadzenie prac badawczych w zakresie informatyki;
2) prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie wyników tych badań do gospodarki;
3) wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;
4) kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie informatyki;
5) współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
6) współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia;
7) rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie podmiotów prawnych i prowadzenie wspólnych projektów badawczych;
8) upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu;
9) prowadzenie w miarę możliwości działalności wydawniczej;
10) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk.

§ 7

Zadania wymienione w § 6 Instytut realizuje w szczególności przez:
1) prowadzenie badań naukowych;
2) publikowanie wyników prac badawczych;
3) nadawanie stopni naukowych na podstawie posiadanych uprawnień;
4) prowadzenie lub udział w prowadzeniu studiów doktoranckich i podyplomowych oraz innej działalności z zakresu kształcenia w ramach posiadanych uprawnień;
5) ochronę własnych, oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą;
6) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;
7) opracowywanie ekspertyz i opinii;
8) organizowanie zebrań naukowych (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe, seminaria itp.);
9) współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy;
10) organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych w zakresie swojej działalności naukowej.

III. Organizacja Instytutu

§ 8

Organami Instytutu są:
1) Dyrektor;
2) Rada Naukowa.

§ 9

1. Prezes Polskiej Akademii Nauk powołuje na dyrektora Instytutu osobę wybraną w drodze konkursu na okres 4 lat.
2. Dyrektora Instytutu odwołuje Prezes Polskiej Akademii Nauk zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zastępcę dyrektora ds. naukowych powołuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej i ustala czas pełnienia jego funkcji.
4. Dyrektor może odwołać swojego zastępcę ds. naukowych przed upływem czasu pełnienia funkcji za zgodą Rady Naukowej;
5. Zastępcę dyrektora do spraw ogólnych zatrudnia dyrektor.

§ 10

1. Do zakresu działania dyrektora Instytutu należy w szczególności:
1) kierowanie całością prac Instytutu i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) wykonywanie w stosunku do pracowników Instytutu zastrzeżonych dla pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy;
3) nadzór nad rozwojem kadry naukowej Instytutu;
4) ustalanie planu finansowego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej;
5) przedstawianie Radzie Naukowej projektów programów, opinii i wniosków należących do zakresu jej działania;
6) przygotowywanie projektów schematu struktury organizacyjnej Instytutu;
7) opracowanie regulaminu pracy;
8) opracowywanie rocznych projektów planów badań naukowych, finansowych oraz rocznych sprawozdań z działalności Instytutu;
9) współdziałanie z organizacjami związkowymi w sprawach określonych w Kodeksie Pracy i przepisach wydanych na jego podstawie.
2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem zgodnie z obwiązującymi zasadami oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu.

§ 11

1. Dyrektor Instytutu ustala zakres zadań swoich zastępców. W tym zakresie zastępują oni dyrektora.
2. Do zadań zastępcy dyrektora ds. naukowych należy w szczególności:
a) opracowywanie bieżących planów naukowych, nadzór nad ich realizacją i sprawozdawczością z działalności naukowej Instytutu,
b) bieżąca ocena działalności naukowej pracowników Instytutu i nadzór nad rozwojem kadry naukowej,
c) określanie polityki wydawniczej Instytutu,
d) organizacja krajowych i międzynarodowych spotkań naukowych,
e) organizacja współpracy naukowo-technicznej, w tym współpracy naukowej z zagranicą,
f) nadzór merytoryczny nad umowami zawieranymi z jednostkami zewnętrznymi.
3. Do zadań zastępcy dyrektora ds. ogólnych należy w szczególności:
a) opracowanie planów finansowych i nadzór nad ich realizacją,
b) analiza działalności ekonomicznej Instytutu ze szczególnym uwzględnieniem zachowania płynności finansowej,
c) nadzór nad gospodarką składnikami majątkowymi Instytutu,
d) nadzór nad sprawozdawczością finansową i księgowością Instytutu,
e) organizacja działalności wydawniczej, informacyjnej oraz nadzór nad biblioteką naukową,
f) nadzór finansowy nad umowami zawieranymi z jednostkami zewnętrznymi,
g) zapewnienie warunków organizacyjnych pracy Instytutu, w tym nadzór nad jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się sprawami pracowniczymi.

§ 12

1. Dyrektor może powoływać zespoły doradcze i opiniodawcze.
2. Skład, zakres działania i tryb pracy zespołów, o których mowa w ust. 1 określa decyzja dy rektora o ich powołaniu.

§ 13

1. Liczba członków Rady Naukowej nie przekracza 25 osób.
2. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.
3. Rada Naukowa wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę oraz sekretarza. Funkcji tych nie mogą pełnić dyrektor Instytutu ani jego zastępcy.

§ 14

W skład Rady Naukowej wchodzą z głosem stanowiącym:
1) osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w nstytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 12 osób;
2) członkowie Polskiej Akademii Nauk wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN w liczbie ustalonej przez ten Wydział;
3) osoby z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, niezatrudnione w Instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 6 osób;
4) wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 2 osób;
5) dyrektor i jego zastępca ds. naukowych.

§ 15

Liczba osób spoza Instytutu wchodzących w skład Rady Naukowej Instytutu (wymienionych w § 14 ust.1 pkt 2 i 3) wynosi nie mniej niż 30% całkowitej liczby członków Rady Naukowej.

§ 16

1. Wybory członków Rady Naukowej określonych w § 14 pkt 1, 3 i 4 niniejszego statutu organizuje dyrektor Instytutu.
2. Jeżeli liczba osób mających bierne prawo wyborcze w grupie wymienionej w § 14 pkt 1 i wyrażających zgodę na udział w Radzie Naukowej nie przekracza ograniczenia podanego w tym punkcie, to wchodzą one w skład Rady bez konieczności przeprowadzania wyborów. Jeśli liczba przekracza to ograniczenie, wówczas zostają przeprowadzone wybory i do Rady Naukowej wchodzą wybrani przedstawiciele tej grupy.
3. Wybory członków Rady są tajne, członkowie są wybierani zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób mających czynne prawo wyborcze w danej grupie.
4. Czynne prawo wyborcze:
a) w przypadku wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w §14 pkt 1 i 3, przysługuje pracownikom naukowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy
w Instytucie i posiadającym tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz członkom Polskiej Akademii Nauk wskazanym do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN (§14 pkt 2);
b) w przypadku wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w §14 pkt 4, przysługuje pracownikom naukowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie
i nie posiadającym tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego;

§ 17

Aktu powołania osób wybranych w skład Rady Naukowej dokonuje wiceprezes Polskiej Akademii Nauk nadzorujący Wydział IV Nauk Technicznych PAN.

§ 18

1. Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój młodych pracowników naukowych.
2. Rada Naukowa w szczególności:
1) określa profil instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;
2) przyjmuje programy badań, współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej;
3) zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu;
4) dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Instytutu;
5) przeprowadza przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących
przepisów;
6) podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej w ustawie, statucie Polskiej Akademii Nauk lub statucie Instytutu;
7) uchwala statut Instytutu i jego zmiany;
8) uchwala regulamin określający tryb i częstotliwość dokonywania ocen okresowych wyników pracy pracowników naukowych Instytutu;
9) przeprowadza postępowania nostryfikacyjne stopni naukowych uzyskanych za granicą, w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących przepisów;
10) uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe;
11) powołuje rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie;
12) opiniuje wnioski dyrektora Instytutu o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego;
13) wskazuje przedstawicieli Instytutu do komisji konkursowej ds. wyboru na stanowisko dyrektora Instytutu;
14) rekomenduje kandydatury na członków Polskiej Akademii Nauk w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących przepisów;
15) zgłasza kandydatury na członków Akademii Młodych Uczonych w ramach posiadanych uprawnień i zgodnie z obowiązującymi przepisami;
16) zgłasza kandydatury do nagród naukowych i zawodowych;
17) rozpatruje inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów, decyzji władz Polskiej Akademii Nauk oraz wniesione pod obrady przez członka Rady lub dyrektora Instytutu;

§ 19

Organizację, zasady i tryb działania Rady Naukowej określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 20

1. Schemat struktury organizacyjnej Instytutu stanowi załącznik do statutu.
2. Wewnętrzną organizację Instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora Instytutu.

IV. Tryb wyboru członków komisji dyscyplinarnej orzekającej

w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych w pierwszej instancji

§ 21

1. W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych orzeka komisja dyscyplinarna.
2. Komisja dyscyplinarna jest niezawisła w zakresie orzekania.
3. W skład komisji dyscyplinarnej wchodzi trzech członków wybranych przez dyrektora Instytutu spośród pracowników naukowych Instytutu;
4. Przewodniczącym Komisji jest pracownik naukowy posiadający tytuł naukowy profesora.
5. Postanowienia i orzeczenia składu orzekającego zapadają zwykłą większością głosów.
6. Kadencja członków Komisji trwa 4 lata.

V. Postanowienia końcowe

§ 22

Gospodarkę finansową Instytutu określają odrębne przepisy.

§ 23

Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala regulamin pracy.

§ 24

Statut uchwalony przez Radę Naukową Instytutu w dniu 17 marca 2011 r, zaopiniowany przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN w dniu 14.07.2011, wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

§ 25

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzenia.

§ 26

Traci moc statut zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 9 września 1998r.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY IITIS PAN

Rada Naukowa
Dyrektor Instytutu
Zastępca Dyrektora
Zastępca Dyrektora
ds. Naukowych
ds. Ogólnych
Zespół
Archiwum
Modelowania i Oceny Efektywności
Systemów Komputerowych
Sekretariat
Zespół
Komputerowych Systemów
Wizyjnych
Dział
Finansowo-Księgowy
Dział
Zespół
Kadr
Systemów
Multimedialnych
Dział
BHP - P. Poż.
Zespół
Kwantowych Systemów
Biblioteka
Informatyki
Data aktualizacji: 12/12/2016 - 14:01; autor zmian: (sebastian@iitis.pl)

Statut Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej

Polskiej Akademii Nauk

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej Instytutem, jest instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk.
 

§ 2

Instytut działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 );
2) statutu Polskiej Akademii Nauk uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 24 listopada 2010 r.;
3) uchwały nr 7/68 Prezydium PAN w sprawie utworzenia Centrum Badań Naukowych oraz uchwały nr 2/89 Prezydium PAN w sprawie zmiany nazwy i przekształcenia ZSAK PAN w IITiS PAN, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 13 lutego 1989 r.;
4) niniejszego statutu.
 

§ 3

1. Siedzibą Instytutu są Gliwice.
2. Instytut może posiadać jednostki organizacyjne na terenie całego kraju.

3. Instytut posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Instytut używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą w otoku: Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk. Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu jest: IITiS PAN.
2. Tłumaczenie nazwy Instytutu na język angielski brzmi: Institute of Theoretical and Applied Informatics, Polish Academy of Sciences. Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu w języku angielskim jest: ITAI PAS.

II. Zadania Instytutu

§ 5

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie informatyki oraz upowszechnianie wyników tych badań.

§ 6

Do zadań Instytutu należy w szczególności:
1) prowadzenie prac badawczych w zakresie informatyki;
2) prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie wyników tych badań do gospodarki;
3) wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;
4) kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie informatyki;
5) współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
6) współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia;
7) rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie podmiotów prawnych i prowadzenie wspólnych projektów badawczych;
8) upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu;
9) prowadzenie w miarę możliwości działalności wydawniczej;
10) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk.

§ 7

Zadania wymienione w § 6 Instytut realizuje w szczególności przez:
1) prowadzenie badań naukowych;
2) publikowanie wyników prac badawczych;
3) nadawanie stopni naukowych na podstawie posiadanych uprawnień;
4) prowadzenie lub udział w prowadzeniu studiów doktoranckich i podyplomowych oraz innej działalności z zakresu kształcenia w ramach posiadanych uprawnień;
5) ochronę własnych, oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą;
6) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;
7) opracowywanie ekspertyz i opinii;
8) organizowanie zebrań naukowych (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe, seminaria itp.);
9) współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy;
10) organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych w zakresie swojej działalności naukowej.

III. Organizacja Instytutu

§ 8

Organami Instytutu są:
1) Dyrektor;
2) Rada Naukowa.

§ 9

1. Prezes Polskiej Akademii Nauk powołuje na dyrektora Instytutu osobę wybraną w drodze konkursu na okres 4 lat.
2. Dyrektora Instytutu odwołuje Prezes Polskiej Akademii Nauk zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zastępcę dyrektora ds. naukowych powołuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej i ustala czas pełnienia jego funkcji.
4. Dyrektor może odwołać swojego zastępcę ds. naukowych przed upływem czasu pełnienia funkcji za zgodą Rady Naukowej;
5. Zastępcę dyrektora do spraw ogólnych zatrudnia dyrektor.

§ 10

1. Do zakresu działania dyrektora Instytutu należy w szczególności:
1) kierowanie całością prac Instytutu i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) wykonywanie w stosunku do pracowników Instytutu zastrzeżonych dla pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy;
3) nadzór nad rozwojem kadry naukowej Instytutu;
4) ustalanie planu finansowego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej;
5) przedstawianie Radzie Naukowej projektów programów, opinii i wniosków należących do zakresu jej działania;
6) przygotowywanie projektów schematu struktury organizacyjnej Instytutu;
7) opracowanie regulaminu pracy;
8) opracowywanie rocznych projektów planów badań naukowych, finansowych oraz rocznych sprawozdań z działalności Instytutu;
9) współdziałanie z organizacjami związkowymi w sprawach określonych w Kodeksie Pracy i przepisach wydanych na jego podstawie.
2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem zgodnie z obwiązującymi zasadami oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu.

§ 11

1. Dyrektor Instytutu ustala zakres zadań swoich zastępców. W tym zakresie zastępują oni dyrektora.
2. Do zadań zastępcy dyrektora ds. naukowych należy w szczególności:
a) opracowywanie bieżących planów naukowych, nadzór nad ich realizacją i sprawozdawczością z działalności naukowej Instytutu,
b) bieżąca ocena działalności naukowej pracowników Instytutu i nadzór nad rozwojem kadry naukowej,
c) określanie polityki wydawniczej Instytutu,
d) organizacja krajowych i międzynarodowych spotkań naukowych,
e) organizacja współpracy naukowo-technicznej, w tym współpracy naukowej z zagranicą,
f) nadzór merytoryczny nad umowami zawieranymi z jednostkami zewnętrznymi.
3. Do zadań zastępcy dyrektora ds. ogólnych należy w szczególności:
a) opracowanie planów finansowych i nadzór nad ich realizacją,
b) analiza działalności ekonomicznej Instytutu ze szczególnym uwzględnieniem zachowania płynności finansowej,
c) nadzór nad gospodarką składnikami majątkowymi Instytutu,
d) nadzór nad sprawozdawczością finansową i księgowością Instytutu,
e) organizacja działalności wydawniczej, informacyjnej oraz nadzór nad biblioteką naukową,
f) nadzór finansowy nad umowami zawieranymi z jednostkami zewnętrznymi,
g) zapewnienie warunków organizacyjnych pracy Instytutu, w tym nadzór nad jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się sprawami pracowniczymi.

§ 12

1. Dyrektor może powoływać zespoły doradcze i opiniodawcze.
2. Skład, zakres działania i tryb pracy zespołów, o których mowa w ust. 1 określa decyzja dy rektora o ich powołaniu.

§ 13

1. Liczba członków Rady Naukowej nie przekracza 25 osób.
2. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.
3. Rada Naukowa wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę oraz sekretarza. Funkcji tych nie mogą pełnić dyrektor Instytutu ani jego zastępcy.

§ 14

W skład Rady Naukowej wchodzą z głosem stanowiącym:
1) osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w nstytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 12 osób;
2) członkowie Polskiej Akademii Nauk wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN w liczbie ustalonej przez ten Wydział;
3) osoby z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, niezatrudnione w Instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 6 osób;
4) wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 2 osób;
5) dyrektor i jego zastępca ds. naukowych.

§ 15

Liczba osób spoza Instytutu wchodzących w skład Rady Naukowej Instytutu (wymienionych w § 14 ust.1 pkt 2 i 3) wynosi nie mniej niż 30% całkowitej liczby członków Rady Naukowej.

§ 16

1. Wybory członków Rady Naukowej określonych w § 14 pkt 1, 3 i 4 niniejszego statutu organizuje dyrektor Instytutu.
2. Jeżeli liczba osób mających bierne prawo wyborcze w grupie wymienionej w § 14 pkt 1 i wyrażających zgodę na udział w Radzie Naukowej nie przekracza ograniczenia podanego w tym punkcie, to wchodzą one w skład Rady bez konieczności przeprowadzania wyborów. Jeśli liczba przekracza to ograniczenie, wówczas zostają przeprowadzone wybory i do Rady Naukowej wchodzą wybrani przedstawiciele tej grupy.
3. Wybory członków Rady są tajne, członkowie są wybierani zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób mających czynne prawo wyborcze w danej grupie.
4. Czynne prawo wyborcze:
a) w przypadku wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w §14 pkt 1 i 3, przysługuje pracownikom naukowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy
w Instytucie i posiadającym tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz członkom Polskiej Akademii Nauk wskazanym do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN (§14 pkt 2);
b) w przypadku wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w §14 pkt 4, przysługuje pracownikom naukowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie
i nie posiadającym tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego;

§ 17

Aktu powołania osób wybranych w skład Rady Naukowej dokonuje wiceprezes Polskiej Akademii Nauk nadzorujący Wydział IV Nauk Technicznych PAN.

§ 18

1. Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój młodych pracowników naukowych.
2. Rada Naukowa w szczególności:
1) określa profil instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;
2) przyjmuje programy badań, współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej;
3) zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu;
4) dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Instytutu;
5) przeprowadza przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących
przepisów;
6) podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej w ustawie, statucie Polskiej Akademii Nauk lub statucie Instytutu;
7) uchwala statut Instytutu i jego zmiany;
8) uchwala regulamin określający tryb i częstotliwość dokonywania ocen okresowych wyników pracy pracowników naukowych Instytutu;
9) przeprowadza postępowania nostryfikacyjne stopni naukowych uzyskanych za granicą, w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących przepisów;
10) uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe;
11) powołuje rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie;
12) opiniuje wnioski dyrektora Instytutu o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego;
13) wskazuje przedstawicieli Instytutu do komisji konkursowej ds. wyboru na stanowisko dyrektora Instytutu;
14) rekomenduje kandydatury na członków Polskiej Akademii Nauk w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących przepisów;
15) zgłasza kandydatury na członków Akademii Młodych Uczonych w ramach posiadanych uprawnień i zgodnie z obowiązującymi przepisami;
16) zgłasza kandydatury do nagród naukowych i zawodowych;
17) rozpatruje inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów, decyzji władz Polskiej Akademii Nauk oraz wniesione pod obrady przez członka Rady lub dyrektora Instytutu;

§ 19

Organizację, zasady i tryb działania Rady Naukowej określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 20

1. Schemat struktury organizacyjnej Instytutu stanowi załącznik do statutu.
2. Wewnętrzną organizację Instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora Instytutu.

IV. Tryb wyboru członków komisji dyscyplinarnej orzekającej

w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych w pierwszej instancji

§ 21

1. W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych orzeka komisja dyscyplinarna.
2. Komisja dyscyplinarna jest niezawisła w zakresie orzekania.
3. W skład komisji dyscyplinarnej wchodzi trzech członków wybranych przez dyrektora Instytutu spośród pracowników naukowych Instytutu;
4. Przewodniczącym Komisji jest pracownik naukowy posiadający tytuł naukowy profesora.
5. Postanowienia i orzeczenia składu orzekającego zapadają zwykłą większością głosów.
6. Kadencja członków Komisji trwa 4 lata.

V. Postanowienia końcowe

§ 22

Gospodarkę finansową Instytutu określają odrębne przepisy.

§ 23

Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala regulamin pracy.

§ 24

Statut uchwalony przez Radę Naukową Instytutu w dniu 17 marca 2011 r, zaopiniowany przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN w dniu 14.07.2011, wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

§ 25

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzenia.

§ 26

Traci moc statut zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 9 września 1998r.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY IITIS PAN

Rada Naukowa
Dyrektor Instytutu
Zastępca Dyrektora
Zastępca Dyrektora
ds. Naukowych
ds. Ogólnych
Zespół
Archiwum
Modelowania i Oceny Efektywności
Systemów Komputerowych
Sekretariat
Zespół
Komputerowych Systemów
Wizyjnych
Dział
Finansowo-Księgowy
Dział
Zespół
Kadr
Systemów
Multimedialnych
Dział
BHP - P. Poż.
Zespół
Kwantowych Systemów
Biblioteka
Informatyki
Data aktualizacji: 12/12/2016 - 13:58; autor zmian: (sebastian@iitis.pl)

Statut Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej

Polskiej Akademii Nauk

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej Instytutem, jest instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk.
 

§ 2

Instytut działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 );
2) statutu Polskiej Akademii Nauk uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 24 listopada 2010 r.;
3) uchwały nr 7/68 Prezydium PAN w sprawie utworzenia Centrum Badań Naukowych oraz uchwały nr 2/89 Prezydium PAN w sprawie zmiany nazwy i przekształcenia ZSAK PAN w IITiS PAN, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 13 lutego 1989 r.;
4) niniejszego statutu.
 

§ 3

1. Siedzibą Instytutu są Gliwice.
2. Instytut może posiadać jednostki organizacyjne na terenie całego kraju.

3. Instytut posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Instytut używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą w otoku: Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk. Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu jest: IITiS PAN.
2. Tłumaczenie nazwy Instytutu na język angielski brzmi: Institute of Theoretical and Applied Informatics, Polish Academy of Sciences. Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu w języku angielskim jest: ITAI PAS.

II. Zadania Instytutu

§ 5

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie informatyki oraz upowszechnianie wyników tych badań.

§ 6

Do zadań Instytutu należy w szczególności:
1) prowadzenie prac badawczych w zakresie informatyki;
2) prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie wyników tych badań do gospodarki;
3) wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;
4) kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie informatyki;
5) współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
6) współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia;
7) rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie podmiotów prawnych i prowadzenie wspólnych projektów badawczych;
8) upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu;
9) prowadzenie w miarę możliwości działalności wydawniczej;
10) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk.

§ 7

Zadania wymienione w § 6 Instytut realizuje w szczególności przez:
1) prowadzenie badań naukowych;
2) publikowanie wyników prac badawczych;
3) nadawanie stopni naukowych na podstawie posiadanych uprawnień;
4) prowadzenie lub udział w prowadzeniu studiów doktoranckich i podyplomowych oraz innej działalności z zakresu kształcenia w ramach posiadanych uprawnień;
5) ochronę własnych, oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą;
6) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;
7) opracowywanie ekspertyz i opinii;
8) organizowanie zebrań naukowych (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe, seminaria itp.);
9) współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy;
10) organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych w zakresie swojej działalności naukowej.

III. Organizacja Instytutu

§ 8

Organami Instytutu są:
1) Dyrektor;
2) Rada Naukowa.

§ 9

1. Prezes Polskiej Akademii Nauk powołuje na dyrektora Instytutu osobę wybraną w drodze konkursu na okres 4 lat.
2. Dyrektora Instytutu odwołuje Prezes Polskiej Akademii Nauk zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zastępcę dyrektora ds. naukowych powołuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej i ustala czas pełnienia jego funkcji.
4. Dyrektor może odwołać swojego zastępcę ds. naukowych przed upływem czasu pełnienia funkcji za zgodą Rady Naukowej;
5. Zastępcę dyrektora do spraw ogólnych zatrudnia dyrektor.

§ 10

1. Do zakresu działania dyrektora Instytutu należy w szczególności:
1) kierowanie całością prac Instytutu i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) wykonywanie w stosunku do pracowników Instytutu zastrzeżonych dla pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy;
3) nadzór nad rozwojem kadry naukowej Instytutu;
4) ustalanie planu finansowego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej;
5) przedstawianie Radzie Naukowej projektów programów, opinii i wniosków należących do zakresu jej działania;
6) przygotowywanie projektów schematu struktury organizacyjnej Instytutu;
7) opracowanie regulaminu pracy;
8) opracowywanie rocznych projektów planów badań naukowych, finansowych oraz rocznych sprawozdań z działalności Instytutu;
9) współdziałanie z organizacjami związkowymi w sprawach określonych w Kodeksie Pracy i przepisach wydanych na jego podstawie.
2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem zgodnie z obwiązującymi zasadami oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu.

§ 11

1. Dyrektor Instytutu ustala zakres zadań swoich zastępców. W tym zakresie zastępują oni dyrektora.
2. Do zadań zastępcy dyrektora ds. naukowych należy w szczególności:
a) opracowywanie bieżących planów naukowych, nadzór nad ich realizacją i sprawozdawczością z działalności naukowej Instytutu,
b) bieżąca ocena działalności naukowej pracowników Instytutu i nadzór nad rozwojem kadry naukowej,
c) określanie polityki wydawniczej Instytutu,
d) organizacja krajowych i międzynarodowych spotkań naukowych,
e) organizacja współpracy naukowo-technicznej, w tym współpracy naukowej z zagranicą,
f) nadzór merytoryczny nad umowami zawieranymi z jednostkami zewnętrznymi.
3. Do zadań zastępcy dyrektora ds. ogólnych należy w szczególności:
a) opracowanie planów finansowych i nadzór nad ich realizacją,
b) analiza działalności ekonomicznej Instytutu ze szczególnym uwzględnieniem zachowania płynności finansowej,
c) nadzór nad gospodarką składnikami majątkowymi Instytutu,
d) nadzór nad sprawozdawczością finansową i księgowością Instytutu,
e) organizacja działalności wydawniczej, informacyjnej oraz nadzór nad biblioteką naukową,
f) nadzór finansowy nad umowami zawieranymi z jednostkami zewnętrznymi,
g) zapewnienie warunków organizacyjnych pracy Instytutu, w tym nadzór nad jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się sprawami pracowniczymi.

§ 12

1. Dyrektor może powoływać zespoły doradcze i opiniodawcze.
2. Skład, zakres działania i tryb pracy zespołów, o których mowa w ust. 1 określa decyzja dy rektora o ich powołaniu.

§ 13

1. Liczba członków Rady Naukowej nie przekracza 25 osób.
2. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.
3. Rada Naukowa wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę oraz sekretarza. Funkcji tych nie mogą pełnić dyrektor Instytutu ani jego zastępcy.

§ 14

W skład Rady Naukowej wchodzą z głosem stanowiącym:
1) osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w nstytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 12 osób;
2) członkowie Polskiej Akademii Nauk wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN w liczbie ustalonej przez ten Wydział;
3) osoby z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, niezatrudnione w Instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 6 osób;
4) wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 2 osób;
5) dyrektor i jego zastępca ds. naukowych.

§ 15

Liczba osób spoza Instytutu wchodzących w skład Rady Naukowej Instytutu (wymienionych w § 14 ust.1 pkt 2 i 3) wynosi nie mniej niż 30% całkowitej liczby członków Rady Naukowej.

§ 16

1. Wybory członków Rady Naukowej określonych w § 14 pkt 1, 3 i 4 niniejszego statutu organizuje dyrektor Instytutu.
2. Jeżeli liczba osób mających bierne prawo wyborcze w grupie wymienionej w § 14 pkt 1 i wyrażających zgodę na udział w Radzie Naukowej nie przekracza ograniczenia podanego w tym punkcie, to wchodzą one w skład Rady bez konieczności przeprowadzania wyborów. Jeśli liczba przekracza to ograniczenie, wówczas zostają przeprowadzone wybory i do Rady Naukowej wchodzą wybrani przedstawiciele tej grupy.
3. Wybory członków Rady są tajne, członkowie są wybierani zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób mających czynne prawo wyborcze w danej grupie.
4. Czynne prawo wyborcze:
a) w przypadku wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w §14 pkt 1 i 3, przysługuje pracownikom naukowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy
w Instytucie i posiadającym tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz członkom Polskiej Akademii Nauk wskazanym do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN (§14 pkt 2);
b) w przypadku wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w §14 pkt 4, przysługuje pracownikom naukowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie
i nie posiadającym tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego;

§ 17

Aktu powołania osób wybranych w skład Rady Naukowej dokonuje wiceprezes Polskiej Akademii Nauk nadzorujący Wydział IV Nauk Technicznych PAN.

§ 18

1. Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój młodych pracowników naukowych.
2. Rada Naukowa w szczególności:
1) określa profil instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;
2) przyjmuje programy badań, współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej;
3) zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu;
4) dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Instytutu;
5) przeprowadza przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących
przepisów;
6) podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej w ustawie, statucie Polskiej Akademii Nauk lub statucie Instytutu;
7) uchwala statut Instytutu i jego zmiany;
8) uchwala regulamin określający tryb i częstotliwość dokonywania ocen okresowych wyników pracy pracowników naukowych Instytutu;
9) przeprowadza postępowania nostryfikacyjne stopni naukowych uzyskanych za granicą, w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących przepisów;
10) uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe;
11) powołuje rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie;
12) opiniuje wnioski dyrektora Instytutu o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego;
13) wskazuje przedstawicieli Instytutu do komisji konkursowej ds. wyboru na stanowisko dyrektora Instytutu;
14) rekomenduje kandydatury na członków Polskiej Akademii Nauk w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących przepisów;
15) zgłasza kandydatury na członków Akademii Młodych Uczonych w ramach posiadanych uprawnień i zgodnie z obowiązującymi przepisami;
16) zgłasza kandydatury do nagród naukowych i zawodowych;
17) rozpatruje inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów, decyzji władz Polskiej Akademii Nauk oraz wniesione pod obrady przez członka Rady lub dyrektora Instytutu;

§ 19

Organizację, zasady i tryb działania Rady Naukowej określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 20

1. Schemat struktury organizacyjnej Instytutu stanowi załącznik do statutu.
2. Wewnętrzną organizację Instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora Instytutu.

IV. Tryb wyboru członków komisji dyscyplinarnej orzekającej

w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych w pierwszej instancji

§ 21

1. W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych orzeka komisja dyscyplinarna.
2. Komisja dyscyplinarna jest niezawisła w zakresie orzekania.
3. W skład komisji dyscyplinarnej wchodzi trzech członków wybranych przez dyrektora Instytutu spośród pracowników naukowych Instytutu;
4. Przewodniczącym Komisji jest pracownik naukowy posiadający tytuł naukowy profesora.
5. Postanowienia i orzeczenia składu orzekającego zapadają zwykłą większością głosów.
6. Kadencja członków Komisji trwa 4 lata.

V. Postanowienia końcowe

§ 22

Gospodarkę finansową Instytutu określają odrębne przepisy.

§ 23

Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala regulamin pracy.

§ 24

Statut uchwalony przez Radę Naukową Instytutu w dniu 17 marca 2011 r, zaopiniowany przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN w dniu 14.07.2011, wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

§ 25

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzenia.

§ 26

Traci moc statut zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 9 września 1998r.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY IITIS PAN

Rada Naukowa
Dyrektor Instytutu
Zastępca Dyrektora
Zastępca Dyrektora
ds. Naukowych
ds. Ogólnych
Zespół
Archiwum
Modelowania i Oceny Efektywności
Systemów Komputerowych
Sekretariat
Zespół
Komputerowych Systemów
Wizyjnych
Dział
Finansowo-Księgowy
Dział
Zespół
Kadr
Systemów
Multimedialnych
Dział
BHP - P. Poż.
Zespół
Kwantowych Systemów
Biblioteka
Informatyki
Data aktualizacji: 12/12/2016 - 13:57; autor zmian: (sebastian@iitis.pl)
>

Statut Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej

Polskiej Akademii Nauk

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej Instytutem, jest instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk.
 

§ 2

Instytut działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 );
2) statutu Polskiej Akademii Nauk uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 24 listopada 2010 r.;
3) uchwały nr 7/68 Prezydium PAN w sprawie utworzenia Centrum Badań Naukowych oraz uchwały nr 2/89 Prezydium PAN w sprawie zmiany nazwy i przekształcenia ZSAK PAN w IITiS PAN, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 13 lutego 1989 r.;
4) niniejszego statutu.
 

§ 3

1. Siedzibą Instytutu są Gliwice.
2. Instytut może posiadać jednostki organizacyjne na terenie całego kraju.

3. Instytut posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Instytut używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą w otoku: Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk. Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu jest: IITiS PAN.
2. Tłumaczenie nazwy Instytutu na język angielski brzmi: Institute of Theoretical and Applied Informatics, Polish Academy of Sciences. Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu w języku angielskim jest: ITAI PAS.

II. Zadania Instytutu

§ 5

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie informatyki oraz upowszechnianie wyników tych badań.

§ 6

Do zadań Instytutu należy w szczególności:
1) prowadzenie prac badawczych w zakresie informatyki;
2) prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie wyników tych badań do gospodarki;
3) wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;
4) kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie informatyki;
5) współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
6) współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia;
7) rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie podmiotów prawnych i prowadzenie wspólnych projektów badawczych;
8) upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu;
9) prowadzenie w miarę możliwości działalności wydawniczej;
10) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk.

§ 7

Zadania wymienione w § 6 Instytut realizuje w szczególności przez:
1) prowadzenie badań naukowych;
2) publikowanie wyników prac badawczych;
3) nadawanie stopni naukowych na podstawie posiadanych uprawnień;
4) prowadzenie lub udział w prowadzeniu studiów doktoranckich i podyplomowych oraz innej działalności z zakresu kształcenia w ramach posiadanych uprawnień;
5) ochronę własnych, oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą;
6) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;
7) opracowywanie ekspertyz i opinii;
8) organizowanie zebrań naukowych (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe, seminaria itp.);
9) współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy;
10) organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych w zakresie swojej działalności naukowej.

III. Organizacja Instytutu

§ 8

Organami Instytutu są:
1) Dyrektor;
2) Rada Naukowa.

§ 9

1. Prezes Polskiej Akademii Nauk powołuje na dyrektora Instytutu osobę wybraną w drodze konkursu na okres 4 lat.
2. Dyrektora Instytutu odwołuje Prezes Polskiej Akademii Nauk zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zastępcę dyrektora ds. naukowych powołuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej i ustala czas pełnienia jego funkcji.
4. Dyrektor może odwołać swojego zastępcę ds. naukowych przed upływem czasu pełnienia funkcji za zgodą Rady Naukowej;
5. Zastępcę dyrektora do spraw ogólnych zatrudnia dyrektor.

§ 10

1. Do zakresu działania dyrektora Instytutu należy w szczególności:
1) kierowanie całością prac Instytutu i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) wykonywanie w stosunku do pracowników Instytutu zastrzeżonych dla pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy;
3) nadzór nad rozwojem kadry naukowej Instytutu;
4) ustalanie planu finansowego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej;
5) przedstawianie Radzie Naukowej projektów programów, opinii i wniosków należących do zakresu jej działania;
6) przygotowywanie projektów schematu struktury organizacyjnej Instytutu;
7) opracowanie regulaminu pracy;
8) opracowywanie rocznych projektów planów badań naukowych, finansowych oraz rocznych sprawozdań z działalności Instytutu;
9) współdziałanie z organizacjami związkowymi w sprawach określonych w Kodeksie Pracy i przepisach wydanych na jego podstawie.
2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem zgodnie z obwiązującymi zasadami oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu.

§ 11

1. Dyrektor Instytutu ustala zakres zadań swoich zastępców. W tym zakresie zastępują oni dyrektora.
2. Do zadań zastępcy dyrektora ds. naukowych należy w szczególności:
a) opracowywanie bieżących planów naukowych, nadzór nad ich realizacją i sprawozdawczością z działalności naukowej Instytutu,
b) bieżąca ocena działalności naukowej pracowników Instytutu i nadzór nad rozwojem kadry naukowej,
c) określanie polityki wydawniczej Instytutu,
d) organizacja krajowych i międzynarodowych spotkań naukowych,
e) organizacja współpracy naukowo-technicznej, w tym współpracy naukowej z zagranicą,
f) nadzór merytoryczny nad umowami zawieranymi z jednostkami zewnętrznymi.
3. Do zadań zastępcy dyrektora ds. ogólnych należy w szczególności:
a) opracowanie planów finansowych i nadzór nad ich realizacją,
b) analiza działalności ekonomicznej Instytutu ze szczególnym uwzględnieniem zachowania płynności finansowej,
c) nadzór nad gospodarką składnikami majątkowymi Instytutu,
d) nadzór nad sprawozdawczością finansową i księgowością Instytutu,
e) organizacja działalności wydawniczej, informacyjnej oraz nadzór nad biblioteką naukową,
f) nadzór finansowy nad umowami zawieranymi z jednostkami zewnętrznymi,
g) zapewnienie warunków organizacyjnych pracy Instytutu, w tym nadzór nad jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się sprawami pracowniczymi.

§ 12

1. Dyrektor może powoływać zespoły doradcze i opiniodawcze.
2. Skład, zakres działania i tryb pracy zespołów, o których mowa w ust. 1 określa decyzja dy rektora o ich powołaniu.

§ 13

1. Liczba członków Rady Naukowej nie przekracza 25 osób.
2. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.
3. Rada Naukowa wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę oraz sekretarza. Funkcji tych nie mogą pełnić dyrektor Instytutu ani jego zastępcy.

§ 14

W skład Rady Naukowej wchodzą z głosem stanowiącym:
1) osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w nstytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 12 osób;
2) członkowie Polskiej Akademii Nauk wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN w liczbie ustalonej przez ten Wydział;
3) osoby z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, niezatrudnione w Instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 6 osób;
4) wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 2 osób;
5) dyrektor i jego zastępca ds. naukowych.

§ 15

Liczba osób spoza Instytutu wchodzących w skład Rady Naukowej Instytutu (wymienionych w § 14 ust.1 pkt 2 i 3) wynosi nie mniej niż 30% całkowitej liczby członków Rady Naukowej.

§ 16

1. Wybory członków Rady Naukowej określonych w § 14 pkt 1, 3 i 4 niniejszego statutu organizuje dyrektor Instytutu.
2. Jeżeli liczba osób mających bierne prawo wyborcze w grupie wymienionej w § 14 pkt 1 i wyrażających zgodę na udział w Radzie Naukowej nie przekracza ograniczenia podanego w tym punkcie, to wchodzą one w skład Rady bez konieczności przeprowadzania wyborów. Jeśli liczba przekracza to ograniczenie, wówczas zostają przeprowadzone wybory i do Rady Naukowej wchodzą wybrani przedstawiciele tej grupy.
3. Wybory członków Rady są tajne, członkowie są wybierani zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób mających czynne prawo wyborcze w danej grupie.
4. Czynne prawo wyborcze:
a) w przypadku wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w §14 pkt 1 i 3, przysługuje pracownikom naukowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy
w Instytucie i posiadającym tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz członkom Polskiej Akademii Nauk wskazanym do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN (§14 pkt 2);
b) w przypadku wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w §14 pkt 4, przysługuje pracownikom naukowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie
i nie posiadającym tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego;

§ 17

Aktu powołania osób wybranych w skład Rady Naukowej dokonuje wiceprezes Polskiej Akademii Nauk nadzorujący Wydział IV Nauk Technicznych PAN.

§ 18

1. Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój młodych pracowników naukowych.
2. Rada Naukowa w szczególności:
1) określa profil instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;
2) przyjmuje programy badań, współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej;
3) zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu;
4) dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Instytutu;
5) przeprowadza przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących
przepisów;
6) podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej w ustawie, statucie Polskiej Akademii Nauk lub statucie Instytutu;
7) uchwala statut Instytutu i jego zmiany;
8) uchwala regulamin określający tryb i częstotliwość dokonywania ocen okresowych wyników pracy pracowników naukowych Instytutu;
9) przeprowadza postępowania nostryfikacyjne stopni naukowych uzyskanych za granicą, w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących przepisów;
10) uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe;
11) powołuje rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie;
12) opiniuje wnioski dyrektora Instytutu o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego;
13) wskazuje przedstawicieli Instytutu do komisji konkursowej ds. wyboru na stanowisko dyrektora Instytutu;
14) rekomenduje kandydatury na członków Polskiej Akademii Nauk w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących przepisów;
15) zgłasza kandydatury na członków Akademii Młodych Uczonych w ramach posiadanych uprawnień i zgodnie z obowiązującymi przepisami;
16) zgłasza kandydatury do nagród naukowych i zawodowych;
17) rozpatruje inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów, decyzji władz Polskiej Akademii Nauk oraz wniesione pod obrady przez członka Rady lub dyrektora Instytutu;

§ 19

Organizację, zasady i tryb działania Rady Naukowej określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 20

1. Schemat struktury organizacyjnej Instytutu stanowi załącznik do statutu.
2. Wewnętrzną organizację Instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora Instytutu.

IV. Tryb wyboru członków komisji dyscyplinarnej orzekającej

w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych w pierwszej instancji

§ 21

1. W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych orzeka komisja dyscyplinarna.
2. Komisja dyscyplinarna jest niezawisła w zakresie orzekania.
3. W skład komisji dyscyplinarnej wchodzi trzech członków wybranych przez dyrektora Instytutu spośród pracowników naukowych Instytutu;
4. Przewodniczącym Komisji jest pracownik naukowy posiadający tytuł naukowy profesora.
5. Postanowienia i orzeczenia składu orzekającego zapadają zwykłą większością głosów.
6. Kadencja członków Komisji trwa 4 lata.

V. Postanowienia końcowe

§ 22

Gospodarkę finansową Instytutu określają odrębne przepisy.

§ 23

Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala regulamin pracy.

§ 24

Statut uchwalony przez Radę Naukową Instytutu w dniu 17 marca 2011 r, zaopiniowany przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN w dniu 14.07.2011, wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

§ 25

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzenia.

§ 26

Traci moc statut zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 9 września 1998r.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY IITIS PAN

Rada Naukowa
Dyrektor Instytutu
Zastępca Dyrektora
Zastępca Dyrektora
ds. Naukowych
ds. Ogólnych
Zespół
Archiwum
Modelowania i Oceny Efektywności
Systemów Komputerowych
Sekretariat
Zespół
Komputerowych Systemów
Wizyjnych
Dział
Finansowo-Księgowy
Dział
Zespół
Kadr
Systemów
Multimedialnych
Dział
BHP - P. Poż.
Zespół
Kwantowych Systemów
Biblioteka
Informatyki
Data aktualizacji: 12/12/2016 - 13:48; autor zmian: (sebastian@iitis.pl)

Statut Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej

Polskiej Akademii Nauk

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej Instytutem, jest instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk.
 

§ 2

Instytut działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 );
2) statutu Polskiej Akademii Nauk uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 24 listopada 2010 r.;
3) uchwały nr 7/68 Prezydium PAN w sprawie utworzenia Centrum Badań Naukowych oraz uchwały nr 2/89 Prezydium PAN w sprawie zmiany nazwy i przekształcenia ZSAK PAN w IITiS PAN, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 13 lutego 1989 r.;
4) niniejszego statutu.
 

§ 3

1. Siedzibą Instytutu są Gliwice.
2. Instytut może posiadać jednostki organizacyjne na terenie całego kraju.

3. Instytut posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Instytut używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą w otoku: Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk. Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu jest: IITiS PAN.
2. Tłumaczenie nazwy Instytutu na język angielski brzmi: Institute of Theoretical and Applied Informatics, Polish Academy of Sciences. Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu w języku angielskim jest: ITAI PAS.

II. Zadania Instytutu

§ 5

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie informatyki oraz upowszechnianie wyników tych badań.

§ 6

Do zadań Instytutu należy w szczególności:
1) prowadzenie prac badawczych w zakresie informatyki;
2) prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie wyników tych badań do gospodarki;
3) wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;
4) kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie informatyki;
5) współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
6) współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia;
7) rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie podmiotów prawnych i prowadzenie wspólnych projektów badawczych;
8) upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu;
9) prowadzenie w miarę możliwości działalności wydawniczej;
10) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk.

§ 7

Zadania wymienione w § 6 Instytut realizuje w szczególności przez:
1) prowadzenie badań naukowych;
2) publikowanie wyników prac badawczych;
3) nadawanie stopni naukowych na podstawie posiadanych uprawnień;
4) prowadzenie lub udział w prowadzeniu studiów doktoranckich i podyplomowych oraz innej działalności z zakresu kształcenia w ramach posiadanych uprawnień;
5) ochronę własnych, oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą;
6) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;
7) opracowywanie ekspertyz i opinii;
8) organizowanie zebrań naukowych (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe, seminaria itp.);
9) współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy;
10) organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych w zakresie swojej działalności naukowej.

III. Organizacja Instytutu

§ 8

Organami Instytutu są:
1) Dyrektor;
2) Rada Naukowa.

§ 9

1. Prezes Polskiej Akademii Nauk powołuje na dyrektora Instytutu osobę wybraną w drodze konkursu na okres 4 lat.
2. Dyrektora Instytutu odwołuje Prezes Polskiej Akademii Nauk zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zastępcę dyrektora ds. naukowych powołuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej i ustala czas pełnienia jego funkcji.
4. Dyrektor może odwołać swojego zastępcę ds. naukowych przed upływem czasu pełnienia funkcji za zgodą Rady Naukowej;
5. Zastępcę dyrektora do spraw ogólnych zatrudnia dyrektor.

§ 10

1. Do zakresu działania dyrektora Instytutu należy w szczególności:
1) kierowanie całością prac Instytutu i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) wykonywanie w stosunku do pracowników Instytutu zastrzeżonych dla pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy;
3) nadzór nad rozwojem kadry naukowej Instytutu;
4) ustalanie planu finansowego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej;
5) przedstawianie Radzie Naukowej projektów programów, opinii i wniosków należących do zakresu jej działania;
6) przygotowywanie projektów schematu struktury organizacyjnej Instytutu;
7) opracowanie regulaminu pracy;
8) opracowywanie rocznych projektów planów badań naukowych, finansowych oraz rocznych sprawozdań z działalności Instytutu;
9) współdziałanie z organizacjami związkowymi w sprawach określonych w Kodeksie Pracy i przepisach wydanych na jego podstawie.
2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem zgodnie z obwiązującymi zasadami oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu.

§ 11

1. Dyrektor Instytutu ustala zakres zadań swoich zastępców. W tym zakresie zastępują oni dyrektora.
2. Do zadań zastępcy dyrektora ds. naukowych należy w szczególności:
a) opracowywanie bieżących planów naukowych, nadzór nad ich realizacją i sprawozdawczością z działalności naukowej Instytutu,
b) bieżąca ocena działalności naukowej pracowników Instytutu i nadzór nad rozwojem kadry naukowej,
c) określanie polityki wydawniczej Instytutu,
d) organizacja krajowych i międzynarodowych spotkań naukowych,
e) organizacja współpracy naukowo-technicznej, w tym współpracy naukowej z zagranicą,
f) nadzór merytoryczny nad umowami zawieranymi z jednostkami zewnętrznymi.
3. Do zadań zastępcy dyrektora ds. ogólnych należy w szczególności:
a) opracowanie planów finansowych i nadzór nad ich realizacją,
b) analiza działalności ekonomicznej Instytutu ze szczególnym uwzględnieniem zachowania płynności finansowej,
c) nadzór nad gospodarką składnikami majątkowymi Instytutu,
d) nadzór nad sprawozdawczością finansową i księgowością Instytutu,
e) organizacja działalności wydawniczej, informacyjnej oraz nadzór nad biblioteką naukową,
f) nadzór finansowy nad umowami zawieranymi z jednostkami zewnętrznymi,
g) zapewnienie warunków organizacyjnych pracy Instytutu, w tym nadzór nad jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się sprawami pracowniczymi.

§ 12

1. Dyrektor może powoływać zespoły doradcze i opiniodawcze.
2. Skład, zakres działania i tryb pracy zespołów, o których mowa w ust. 1 określa decyzja dy rektora o ich powołaniu.

§ 13

1. Liczba członków Rady Naukowej nie przekracza 25 osób.
2. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.
3. Rada Naukowa wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę oraz sekretarza. Funkcji tych nie mogą pełnić dyrektor Instytutu ani jego zastępcy.

§ 14

W skład Rady Naukowej wchodzą z głosem stanowiącym:
1) osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w nstytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 12 osób;
2) członkowie Polskiej Akademii Nauk wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN w liczbie ustalonej przez ten Wydział;
3) osoby z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, niezatrudnione w Instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 6 osób;
4) wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 2 osób;
5) dyrektor i jego zastępca ds. naukowych.

§ 15

Liczba osób spoza Instytutu wchodzących w skład Rady Naukowej Instytutu (wymienionych w § 14 ust.1 pkt 2 i 3) wynosi nie mniej niż 30% całkowitej liczby członków Rady Naukowej.

§ 16

1. Wybory członków Rady Naukowej określonych w § 14 pkt 1, 3 i 4 niniejszego statutu organizuje dyrektor Instytutu.
2. Jeżeli liczba osób mających bierne prawo wyborcze w grupie wymienionej w § 14 pkt 1 i wyrażających zgodę na udział w Radzie Naukowej nie przekracza ograniczenia podanego w tym punkcie, to wchodzą one w skład Rady bez konieczności przeprowadzania wyborów. Jeśli liczba przekracza to ograniczenie, wówczas zostają przeprowadzone wybory i do Rady Naukowej wchodzą wybrani przedstawiciele tej grupy.
3. Wybory członków Rady są tajne, członkowie są wybierani zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób mających czynne prawo wyborcze w danej grupie.
4. Czynne prawo wyborcze:
a) w przypadku wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w §14 pkt 1 i 3, przysługuje pracownikom naukowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy
w Instytucie i posiadającym tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz członkom Polskiej Akademii Nauk wskazanym do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN (§14 pkt 2);
b) w przypadku wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w §14 pkt 4, przysługuje pracownikom naukowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie
i nie posiadającym tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego;

§ 17

Aktu powołania osób wybranych w skład Rady Naukowej dokonuje wiceprezes Polskiej Akademii Nauk nadzorujący Wydział IV Nauk Technicznych PAN.

§ 18

1. Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój młodych pracowników naukowych.
2. Rada Naukowa w szczególności:
1) określa profil instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;
2) przyjmuje programy badań, współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej;
3) zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu;
4) dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Instytutu;
5) przeprowadza przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących
przepisów;
6) podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej w ustawie, statucie Polskiej Akademii Nauk lub statucie Instytutu;
7) uchwala statut Instytutu i jego zmiany;
8) uchwala regulamin określający tryb i częstotliwość dokonywania ocen okresowych wyników pracy pracowników naukowych Instytutu;
9) przeprowadza postępowania nostryfikacyjne stopni naukowych uzyskanych za granicą, w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących przepisów;
10) uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe;
11) powołuje rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie;
12) opiniuje wnioski dyrektora Instytutu o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego;
13) wskazuje przedstawicieli Instytutu do komisji konkursowej ds. wyboru na stanowisko dyrektora Instytutu;
14) rekomenduje kandydatury na członków Polskiej Akademii Nauk w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących przepisów;
15) zgłasza kandydatury na członków Akademii Młodych Uczonych w ramach posiadanych uprawnień i zgodnie z obowiązującymi przepisami;
16) zgłasza kandydatury do nagród naukowych i zawodowych;
17) rozpatruje inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów, decyzji władz Polskiej Akademii Nauk oraz wniesione pod obrady przez członka Rady lub dyrektora Instytutu;

§ 19

Organizację, zasady i tryb działania Rady Naukowej określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 20

1. Schemat struktury organizacyjnej Instytutu stanowi załącznik do statutu.
2. Wewnętrzną organizację Instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora Instytutu.

IV. Tryb wyboru członków komisji dyscyplinarnej orzekającej

w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych w pierwszej instancji

§ 21

1. W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych orzeka komisja dyscyplinarna.
2. Komisja dyscyplinarna jest niezawisła w zakresie orzekania.
3. W skład komisji dyscyplinarnej wchodzi trzech członków wybranych przez dyrektora Instytutu spośród pracowników naukowych Instytutu;
4. Przewodniczącym Komisji jest pracownik naukowy posiadający tytuł naukowy profesora.
5. Postanowienia i orzeczenia składu orzekającego zapadają zwykłą większością głosów.
6. Kadencja członków Komisji trwa 4 lata.

V. Postanowienia końcowe

§ 22

Gospodarkę finansową Instytutu określają odrębne przepisy.

§ 23

Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala regulamin pracy.

§ 24

Statut uchwalony przez Radę Naukową Instytutu w dniu 17 marca 2011 r, zaopiniowany przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN w dniu 14.07.2011, wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

§ 25

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzenia.

§ 26

Traci moc statut zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 9 września 1998r.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY IITIS PAN

Rada Naukowa
Dyrektor Instytutu
Zastępca Dyrektora
Zastępca Dyrektora
ds. Naukowych
ds. Ogólnych
Zespół
Archiwum
Modelowania i Oceny Efektywności
Systemów Komputerowych
Sekretariat
Zespół
Komputerowych Systemów
Wizyjnych
Dział
Finansowo-Księgowy
Dział
Zespół
Kadr
Systemów
Multimedialnych
Dział
BHP - P. Poż.
Zespół
Kwantowych Systemów
Biblioteka
Informatyki
Data aktualizacji: 12/12/2016 - 13:39; autor zmian: (sebastian@iitis.pl)

Statut Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej

Polskiej Akademii Nauk

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej Instytutem, jest instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk.
 

§ 2

Instytut działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 );
2) statutu Polskiej Akademii Nauk uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 24 listopada 2010 r.;
3) uchwały nr 7/68 Prezydium PAN w sprawie utworzenia Centrum Badań Naukowych oraz uchwały nr 2/89 Prezydium PAN w sprawie zmiany nazwy i przekształcenia ZSAK PAN w IITiS PAN, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 13 lutego 1989 r.;
4) niniejszego statutu.
 

§ 3

1. Siedzibą Instytutu są Gliwice.
2. Instytut może posiadać jednostki organizacyjne na terenie całego kraju.

3. Instytut posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Instytut używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą w otoku: Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk. Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu jest: IITiS PAN.
2. Tłumaczenie nazwy Instytutu na język angielski brzmi: Institute of Theoretical and Applied Informatics, Polish Academy of Sciences. Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu w języku angielskim jest: ITAI PAS.

II. Zadania Instytutu

§ 5

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie informatyki oraz
upowszechnianie wyników tych badań.

§ 6

Do zadań Instytutu należy w szczególności:
1) prowadzenie prac badawczych w zakresie informatyki;
2) prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie wyników tych badań do gospodarki;
3) wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;
4) kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach
w zakresie informatyki;
5) współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szcze-
gólności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
6) współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac
rozwojowych w celu ich wdrożenia;
7) rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie podmiotów prawnych i
prowadzenie wspólnych projektów badawczych;
8) upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu;
9) prowadzenie w miarę możliwości działalności wydawniczej;
10) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez
władze Polskiej Akademii Nauk.

§ 7

Zadania wymienione w § 6 Instytut realizuje w szczególności przez:
1)
prowadzenie badań naukowych;
2)
publikowanie wyników prac badawczych;
3)
nadawanie stopni naukowych na podstawie posiadanych uprawnień;
4)
prowadzenie lub udział w prowadzeniu studiów doktoranckich i podyplomowych oraz innej
działalności z zakresu kształcenia w ramach posiadanych uprawnień;
5)
ochronę własnych, oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą;
6)
współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;
7)
opracowywanie ekspertyz i opinii;
8)
organizowanie zebrań naukowych (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe, seminaria itp.);
9)
współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy;
10) organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych w zakresie
swojej działalności naukowej.
III. Organizacja Instytutu

§ 8

Organami Instytutu są:
1)
Dyrektor;
2)
Rada Naukowa.

§ 9

1. Prezes Polskiej Akademii Nauk powołuje na dyrektora Instytutu osobę wybraną w drodze
konkursu na okres 4 lat.
2. Dyrektora Instytutu odwołuje Prezes Polskiej Akademii Nauk zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3. Zastępcę dyrektora ds. naukowych powołuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej
i ustala czas pełnienia jego funkcji.
4. Dyrektor może odwołać swojego zastępcę ds. naukowych przed upływem czasu pełnienia
funkcji za zgodą Rady Naukowej;
5. Zastępcę dyrektora do spraw ogólnych zatrudnia dyrektor.

§ 10

1.
Do zakresu działania dyrektora Instytutu należy w szczególności:
1) kierowanie całością prac Instytutu i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) wykonywanie w stosunku do pracowników Instytutu zastrzeżonych dla pracodawcy
czynności z zakresu prawa pracy;
3) nadzór nad rozwojem kadry naukowej Instytutu;
4) ustalanie planu finansowego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej;
5) przedstawianie Radzie Naukowej projektów programów, opinii i wniosków należących
do zakresu jej działania;
6) przygotowywanie projektów schematu struktury organizacyjnej Instytutu;
7) opracowanie regulaminu pracy;
8) opracowywanie rocznych projektów planów badań naukowych, finansowych oraz rocz-
nych sprawozdań z działalności Instytutu;
9) współdziałanie z organizacjami związkowymi w sprawach określonych w Kodeksie Pra-
cy i przepisach wydanych na jego podstawie.
2.
Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem
zgodnie z obwiązującymi zasadami oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu.

§ 11

1.
Dyrektor Instytutu ustala zakres zadań swoich zastępców. W tym zakresie zastępują oni dy-
rektora.
2.
Do zadań zastępcy dyrektora ds. naukowych należy w szczególności:
a) opracowywanie bieżących planów naukowych, nadzór nad ich realizacją i sprawozdaw-
czością z działalności naukowej Instytutu,
b) bieżąca ocena działalności naukowej pracowników Instytutu i nadzór nad rozwojem kadry
naukowej,
c) określanie polityki wydawniczej Instytutu,
d) organizacja krajowych i międzynarodowych spotkań naukowych,
e) organizacja współpracy naukowo-technicznej, w tym współpracy naukowej z zagranicą,
f) nadzór merytoryczny nad umowami zawieranymi z jednostkami zewnętrznymi.
3.
Do zadań zastępcy dyrektora ds. ogólnych należy w szczególności:
a) opracowanie planów finansowych i nadzór nad ich realizacją,
b) analiza działalności ekonomicznej Instytutu ze szczególnym uwzględnieniem zachowania
płynności finansowej,
c) nadzór nad gospodarką składnikami majątkowymi Instytutu,
d) nadzór nad sprawozdawczością finansową i księgowością Instytutu,
e) organizacja działalności wydawniczej, informacyjnej oraz nadzór nad biblioteką naukową,
f) nadzór finansowy nad umowami zawieranymi z jednostkami zewnętrznymi,
g) zapewnienie warunków organizacyjnych pracy Instytutu, w tym nadzór nad jednostkami
organizacyjnymi zajmującymi się sprawami pracowniczymi.

§ 12

1. Dyrektor może powoływać zespoły doradcze i opiniodawcze.
2. Skład, zakres działania i tryb pracy zespołów, o których mowa w ust. 1 określa decyzja dy-
rektora o ich powołaniu.

§ 13

1. Liczba członków Rady Naukowej nie przekracza 25 osób.
2. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.
3. Rada Naukowa wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę oraz sekretarza.
Funkcji tych nie mogą pełnić dyrektor Instytutu ani jego zastępcy.

§ 14

W skład Rady Naukowej wchodzą z głosem stanowiącym:
1) osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w
Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 12 osób;
2) członkowie Polskiej Akademii Nauk wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez
Wydział IV Nauk Technicznych PAN w liczbie ustalonej przez ten Wydział;
3) osoby z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, spe-
cjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowa-
nia nauki, niezatrudnione w Instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu
pracy, w liczbie 6 osób;
4) wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie
w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 2 osób;
5) dyrektor i jego zastępca ds. naukowych.

§ 15

Liczba osób spoza Instytutu wchodzących w skład Rady Naukowej Instytutu (wymienionych
w § 14 ust.1 pkt 2 i 3) wynosi nie mniej niż 30% całkowitej liczby członków Rady Naukowej.

§ 16

1. Wybory członków Rady Naukowej określonych w § 14 pkt 1, 3 i 4 niniejszego statutu orga-
nizuje dyrektor Instytutu.
2. Jeżeli liczba osób mających bierne prawo wyborcze w grupie wymienionej w § 14 pkt 1 i
wyrażających zgodę na udział w Radzie Naukowej nie przekracza ograniczenia podanego w
tym punkcie, to wchodzą one w skład Rady bez konieczności przeprowadzania wyborów. Je-
śli liczba przekracza to ograniczenie, wówczas zostają przeprowadzone wybory i do Rady
Naukowej wchodzą wybrani przedstawiciele tej grupy.
3. Wybory członków Rady są tajne, członkowie są wybierani zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy liczby osób mających czynne prawo wyborcze w danej grupie.
4. Czynne prawo wyborcze:
a) w przypadku wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w §14 pkt 1 i 3, przy-
sługuje pracownikom naukowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy
w Instytucie i posiadającym tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego
oraz członkom Polskiej Akademii Nauk wskazanym do udziału w pracach Rady Naukowej
przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN (§14 pkt 2);
b) w przypadku wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w §14 pkt 4, przysługu-
je pracownikom naukowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie
i nie posiadającym tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego;

§ 17

Aktu powołania osób wybranych w skład Rady Naukowej dokonuje wiceprezes Polskiej Akade-
mii Nauk nadzorujący Wydział IV Nauk Technicznych PAN.

§ 18

1.
Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wy-
soki poziom jego działalności naukowej i rozwój młodych pracowników naukowych.
2.
Rada Naukowa w szczególności:
1)
określa profil instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;
2)
przyjmuje programy badań, współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami nau-
kowymi oraz działalności wydawniczej;
3)
zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu;
4)
dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Instytutu;
5)
przeprowadza przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz przedstawia wnio-
ski o nadanie tytułu naukowego w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących
przepisów;
6)
podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej
w ustawie, statucie Polskiej Akademii Nauk lub statucie Instytutu;
7)
uchwala statut Instytutu i jego zmiany;
8)
uchwala regulamin określający tryb i częstotliwość dokonywania ocen okresowych wy-
ników pracy pracowników naukowych Instytutu;
9)
przeprowadza postępowania nostryfikacyjne stopni naukowych uzyskanych za granicą,
w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących przepisów;
10)
uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska nauko-
we;
11)
powołuje rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie;
12)
opiniuje wnioski dyrektora Instytutu o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajne-
go i profesora nadzwyczajnego;
13)
wskazuje przedstawicieli Instytutu do komisji konkursowej ds. wyboru na stanowisko
dyrektora Instytutu;
14)
rekomenduje kandydatury na członków Polskiej Akademii Nauk w ramach posiadanych
uprawnień i obowiązujących przepisów;
15)
zgłasza kandydatury na członków Akademii Młodych Uczonych w ramach posiadanych
uprawnień i zgodnie z obowiązującymi przepisami;
16)
zgłasza kandydatury do nagród naukowych i zawodowych;
17) rozpatruje inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów, decyzji władz Polskiej
Akademii Nauk oraz wniesione pod obrady przez członka Rady lub dyrektora Instytutu;

§ 19

Organizację, zasady i tryb działania Rady Naukowej określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 20

1.
Schemat struktury organizacyjnej Instytutu stanowi załącznik do statutu.
2.
Wewnętrzną organizację Instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora
Instytutu.
IV. Tryb wyboru członków komisji dyscyplinarnej orzekającej
w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych w pierwszej instancji

§ 21

1.
W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych orzeka
komisja dyscyplinarna.
2.
Komisja dyscyplinarna jest niezawisła w zakresie orzekania.
3.
W skład komisji dyscyplinarnej wchodzi trzech członków wybranych przez dyrektora Insty-
tutu spośród pracowników naukowych Instytutu;
4.
Przewodniczącym Komisji jest pracownik naukowy posiadający tytuł naukowy profesora.
5.
Postanowienia i orzeczenia składu orzekającego zapadają zwykłą większością głosów.
6.
Kadencja członków Komisji trwa 4 lata.
V. Postanowienia końcowe

§ 22

Gospodarkę finansową Instytutu określają odrębne przepisy.

§ 23

Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy
i pracowników ustala regulamin pracy.

§ 24

Statut uchwalony przez Radę Naukową Instytutu w dniu 17 marca 2011 r, zaopiniowany przez
Wydział IV Nauk Technicznych PAN w dniu 14.07.2011, wchodzi w życie po zatwierdzeniu
przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

§ 25

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzenia.

§ 26

Traci moc statut zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 9 września 1998r.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY IITIS PAN

Rada Naukowa
Dyrektor Instytutu
Zastępca Dyrektora
Zastępca Dyrektora
ds. Naukowych
ds. Ogólnych
Zespół
Archiwum
Modelowania i Oceny Efektywności
Systemów Komputerowych
Sekretariat
Zespół
Komputerowych Systemów
Wizyjnych
Dział
Finansowo-Księgowy
Dział
Zespół
Kadr
Systemów
Multimedialnych
Dział
BHP - P. Poż.
Zespół
Kwantowych Systemów
Biblioteka
Informatyki
Data aktualizacji: 12/12/2016 - 13:33; autor zmian: (sebastian@iitis.pl)

Statut Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej

Polskiej Akademii Nauk

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej Instytutem, jest instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk.
 

§ 2

Instytut działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 );
2) statutu Polskiej Akademii Nauk uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne stanowiącego
załącznik do Uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 24 listopada 2010 r.;
3) uchwały nr 7/68 Prezydium PAN w sprawie utworzenia Centrum Badań Naukowych oraz
uchwały nr 2/89 Prezydium PAN w sprawie zmiany nazwy i przekształcenia ZSAK PAN
w IITiS PAN, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 13 lutego 1989 r.;
4) niniejszego statutu.
 

§ 3

1. Siedzibą Instytutu są Gliwice.
2. Instytut może posiadać jednostki organizacyjne na terenie całego kraju.

3. Instytut posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Instytut używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku
i nazwą w otoku: Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk.
Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu jest: IITiS PAN.
2. Tłumaczenie nazwy Instytutu na język angielski brzmi: Institute of Theoretical and Applied
Informatics, Polish Academy of Sciences. Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu w języku an-
gielskim jest: ITAI PAS.
II. Zadania Instytutu

§ 5

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie informatyki oraz
upowszechnianie wyników tych badań.

§ 6

Do zadań Instytutu należy w szczególności:
1) prowadzenie prac badawczych w zakresie informatyki;
2) prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie wyników tych badań do gospodarki;
3) wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;
4) kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach
w zakresie informatyki;
5) współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szcze-
gólności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
6) współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac
rozwojowych w celu ich wdrożenia;
7) rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie podmiotów prawnych i
prowadzenie wspólnych projektów badawczych;
8) upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu;
9) prowadzenie w miarę możliwości działalności wydawniczej;
10) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez
władze Polskiej Akademii Nauk.

§ 7

Zadania wymienione w § 6 Instytut realizuje w szczególności przez:
1)
prowadzenie badań naukowych;
2)
publikowanie wyników prac badawczych;
3)
nadawanie stopni naukowych na podstawie posiadanych uprawnień;
4)
prowadzenie lub udział w prowadzeniu studiów doktoranckich i podyplomowych oraz innej
działalności z zakresu kształcenia w ramach posiadanych uprawnień;
5)
ochronę własnych, oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą;
6)
współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;
7)
opracowywanie ekspertyz i opinii;
8)
organizowanie zebrań naukowych (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe, seminaria itp.);
9)
współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy;
10) organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych w zakresie
swojej działalności naukowej.
III. Organizacja Instytutu

§ 8

Organami Instytutu są:
1)
Dyrektor;
2)
Rada Naukowa.

§ 9

1. Prezes Polskiej Akademii Nauk powołuje na dyrektora Instytutu osobę wybraną w drodze
konkursu na okres 4 lat.
2. Dyrektora Instytutu odwołuje Prezes Polskiej Akademii Nauk zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3. Zastępcę dyrektora ds. naukowych powołuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej
i ustala czas pełnienia jego funkcji.
4. Dyrektor może odwołać swojego zastępcę ds. naukowych przed upływem czasu pełnienia
funkcji za zgodą Rady Naukowej;
5. Zastępcę dyrektora do spraw ogólnych zatrudnia dyrektor.

§ 10

1.
Do zakresu działania dyrektora Instytutu należy w szczególności:
1) kierowanie całością prac Instytutu i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) wykonywanie w stosunku do pracowników Instytutu zastrzeżonych dla pracodawcy
czynności z zakresu prawa pracy;
3) nadzór nad rozwojem kadry naukowej Instytutu;
4) ustalanie planu finansowego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej;
5) przedstawianie Radzie Naukowej projektów programów, opinii i wniosków należących
do zakresu jej działania;
6) przygotowywanie projektów schematu struktury organizacyjnej Instytutu;
7) opracowanie regulaminu pracy;
8) opracowywanie rocznych projektów planów badań naukowych, finansowych oraz rocz-
nych sprawozdań z działalności Instytutu;
9) współdziałanie z organizacjami związkowymi w sprawach określonych w Kodeksie Pra-
cy i przepisach wydanych na jego podstawie.
2.
Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem
zgodnie z obwiązującymi zasadami oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu.

§ 11

1.
Dyrektor Instytutu ustala zakres zadań swoich zastępców. W tym zakresie zastępują oni dy-
rektora.
2.
Do zadań zastępcy dyrektora ds. naukowych należy w szczególności:
a) opracowywanie bieżących planów naukowych, nadzór nad ich realizacją i sprawozdaw-
czością z działalności naukowej Instytutu,
b) bieżąca ocena działalności naukowej pracowników Instytutu i nadzór nad rozwojem kadry
naukowej,
c) określanie polityki wydawniczej Instytutu,
d) organizacja krajowych i międzynarodowych spotkań naukowych,
e) organizacja współpracy naukowo-technicznej, w tym współpracy naukowej z zagranicą,
f) nadzór merytoryczny nad umowami zawieranymi z jednostkami zewnętrznymi.
3.
Do zadań zastępcy dyrektora ds. ogólnych należy w szczególności:
a) opracowanie planów finansowych i nadzór nad ich realizacją,
b) analiza działalności ekonomicznej Instytutu ze szczególnym uwzględnieniem zachowania
płynności finansowej,
c) nadzór nad gospodarką składnikami majątkowymi Instytutu,
d) nadzór nad sprawozdawczością finansową i księgowością Instytutu,
e) organizacja działalności wydawniczej, informacyjnej oraz nadzór nad biblioteką naukową,
f) nadzór finansowy nad umowami zawieranymi z jednostkami zewnętrznymi,
g) zapewnienie warunków organizacyjnych pracy Instytutu, w tym nadzór nad jednostkami
organizacyjnymi zajmującymi się sprawami pracowniczymi.

§ 12

1. Dyrektor może powoływać zespoły doradcze i opiniodawcze.
2. Skład, zakres działania i tryb pracy zespołów, o których mowa w ust. 1 określa decyzja dy-
rektora o ich powołaniu.

§ 13

1. Liczba członków Rady Naukowej nie przekracza 25 osób.
2. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.
3. Rada Naukowa wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę oraz sekretarza.
Funkcji tych nie mogą pełnić dyrektor Instytutu ani jego zastępcy.

§ 14

W skład Rady Naukowej wchodzą z głosem stanowiącym:
1) osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w
Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 12 osób;
2) członkowie Polskiej Akademii Nauk wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez
Wydział IV Nauk Technicznych PAN w liczbie ustalonej przez ten Wydział;
3) osoby z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, spe-
cjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowa-
nia nauki, niezatrudnione w Instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu
pracy, w liczbie 6 osób;
4) wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie
w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 2 osób;
5) dyrektor i jego zastępca ds. naukowych.

§ 15

Liczba osób spoza Instytutu wchodzących w skład Rady Naukowej Instytutu (wymienionych
w § 14 ust.1 pkt 2 i 3) wynosi nie mniej niż 30% całkowitej liczby członków Rady Naukowej.

§ 16

1. Wybory członków Rady Naukowej określonych w § 14 pkt 1, 3 i 4 niniejszego statutu orga-
nizuje dyrektor Instytutu.
2. Jeżeli liczba osób mających bierne prawo wyborcze w grupie wymienionej w § 14 pkt 1 i
wyrażających zgodę na udział w Radzie Naukowej nie przekracza ograniczenia podanego w
tym punkcie, to wchodzą one w skład Rady bez konieczności przeprowadzania wyborów. Je-
śli liczba przekracza to ograniczenie, wówczas zostają przeprowadzone wybory i do Rady
Naukowej wchodzą wybrani przedstawiciele tej grupy.
3. Wybory członków Rady są tajne, członkowie są wybierani zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy liczby osób mających czynne prawo wyborcze w danej grupie.
4. Czynne prawo wyborcze:
a) w przypadku wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w §14 pkt 1 i 3, przy-
sługuje pracownikom naukowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy
w Instytucie i posiadającym tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego
oraz członkom Polskiej Akademii Nauk wskazanym do udziału w pracach Rady Naukowej
przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN (§14 pkt 2);
b) w przypadku wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w §14 pkt 4, przysługu-
je pracownikom naukowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie
i nie posiadającym tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego;

§ 17

Aktu powołania osób wybranych w skład Rady Naukowej dokonuje wiceprezes Polskiej Akade-
mii Nauk nadzorujący Wydział IV Nauk Technicznych PAN.

§ 18

1.
Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wy-
soki poziom jego działalności naukowej i rozwój młodych pracowników naukowych.
2.
Rada Naukowa w szczególności:
1)
określa profil instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;
2)
przyjmuje programy badań, współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami nau-
kowymi oraz działalności wydawniczej;
3)
zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu;
4)
dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Instytutu;
5)
przeprowadza przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz przedstawia wnio-
ski o nadanie tytułu naukowego w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących
przepisów;
6)
podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej
w ustawie, statucie Polskiej Akademii Nauk lub statucie Instytutu;
7)
uchwala statut Instytutu i jego zmiany;
8)
uchwala regulamin określający tryb i częstotliwość dokonywania ocen okresowych wy-
ników pracy pracowników naukowych Instytutu;
9)
przeprowadza postępowania nostryfikacyjne stopni naukowych uzyskanych za granicą,
w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących przepisów;
10)
uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska nauko-
we;
11)
powołuje rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie;
12)
opiniuje wnioski dyrektora Instytutu o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajne-
go i profesora nadzwyczajnego;
13)
wskazuje przedstawicieli Instytutu do komisji konkursowej ds. wyboru na stanowisko
dyrektora Instytutu;
14)
rekomenduje kandydatury na członków Polskiej Akademii Nauk w ramach posiadanych
uprawnień i obowiązujących przepisów;
15)
zgłasza kandydatury na członków Akademii Młodych Uczonych w ramach posiadanych
uprawnień i zgodnie z obowiązującymi przepisami;
16)
zgłasza kandydatury do nagród naukowych i zawodowych;
17) rozpatruje inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów, decyzji władz Polskiej
Akademii Nauk oraz wniesione pod obrady przez członka Rady lub dyrektora Instytutu;

§ 19

Organizację, zasady i tryb działania Rady Naukowej określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 20

1.
Schemat struktury organizacyjnej Instytutu stanowi załącznik do statutu.
2.
Wewnętrzną organizację Instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora
Instytutu.
IV. Tryb wyboru członków komisji dyscyplinarnej orzekającej
w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych w pierwszej instancji

§ 21

1.
W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych orzeka
komisja dyscyplinarna.
2.
Komisja dyscyplinarna jest niezawisła w zakresie orzekania.
3.
W skład komisji dyscyplinarnej wchodzi trzech członków wybranych przez dyrektora Insty-
tutu spośród pracowników naukowych Instytutu;
4.
Przewodniczącym Komisji jest pracownik naukowy posiadający tytuł naukowy profesora.
5.
Postanowienia i orzeczenia składu orzekającego zapadają zwykłą większością głosów.
6.
Kadencja członków Komisji trwa 4 lata.
V. Postanowienia końcowe

§ 22

Gospodarkę finansową Instytutu określają odrębne przepisy.

§ 23

Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy
i pracowników ustala regulamin pracy.

§ 24

Statut uchwalony przez Radę Naukową Instytutu w dniu 17 marca 2011 r, zaopiniowany przez
Wydział IV Nauk Technicznych PAN w dniu 14.07.2011, wchodzi w życie po zatwierdzeniu
przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

§ 25

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzenia.

§ 26

Traci moc statut zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 9 września 1998r.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY IITIS PAN

Rada Naukowa
Dyrektor Instytutu
Zastępca Dyrektora
Zastępca Dyrektora
ds. Naukowych
ds. Ogólnych
Zespół
Archiwum
Modelowania i Oceny Efektywności
Systemów Komputerowych
Sekretariat
Zespół
Komputerowych Systemów
Wizyjnych
Dział
Finansowo-Księgowy
Dział
Zespół
Kadr
Systemów
Multimedialnych
Dział
BHP - P. Poż.
Zespół
Kwantowych Systemów
Biblioteka
Informatyki
Data aktualizacji: 16/05/2016 - 13:03; autor zmian: ()
Statut Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
Polskiej Akademii Nauk
I. Postanowienia ogólne
§ 1
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej Instytutem,
jest instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk.
§ 2
Instytut działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 );
2) statutu Polskiej Akademii Nauk uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne stanowiącego
załącznik do Uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 24 listopada 2010 r.;
3) uchwały nr 7/68 Prezydium PAN w sprawie utworzenia Centrum Badań Naukowych oraz
uchwały nr 2/89 Prezydium PAN w sprawie zmiany nazwy i przekształcenia ZSAK PAN
w IITiS PAN, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 13 lutego 1989 r.;
4) niniejszego statutu.
§ 3
1. Siedzibą Instytutu są Gliwice.
2. Instytut może posiadać jednostki organizacyjne na terenie całego kraju.
3. Instytut posiada osobowość prawną.
§ 4
1. Instytut używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku
i nazwą w otoku: Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk.
Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu jest: IITiS PAN.
2. Tłumaczenie nazwy Instytutu na język angielski brzmi: Institute of Theoretical and Applied
Informatics, Polish Academy of Sciences. Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu w języku an-
gielskim jest: ITAI PAS.
II. Zadania Instytutu
§ 5
Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie informatyki oraz
upowszechnianie wyników tych badań.
§ 6
Do zadań Instytutu należy w szczególności:
1) prowadzenie prac badawczych w zakresie informatyki;
2) prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie wyników tych badań do gospodarki;
3) wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;
4) kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach
w zakresie informatyki;
5) współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szcze-
gólności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
6) współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac
rozwojowych w celu ich wdrożenia;
7) rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie podmiotów prawnych i
prowadzenie wspólnych projektów badawczych;
8) upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu;
9) prowadzenie w miarę możliwości działalności wydawniczej;
10) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez
władze Polskiej Akademii Nauk.
§ 7
Zadania wymienione w § 6 Instytut realizuje w szczególności przez:
1)
prowadzenie badań naukowych;
2)
publikowanie wyników prac badawczych;
3)
nadawanie stopni naukowych na podstawie posiadanych uprawnień;
4)
prowadzenie lub udział w prowadzeniu studiów doktoranckich i podyplomowych oraz innej
działalności z zakresu kształcenia w ramach posiadanych uprawnień;
5)
ochronę własnych, oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą;
6)
współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;
7)
opracowywanie ekspertyz i opinii;
8)
organizowanie zebrań naukowych (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe, seminaria itp.);
9)
współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy;
10) organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych w zakresie
swojej działalności naukowej.
III. Organizacja Instytutu
§ 8
Organami Instytutu są:
1)
Dyrektor;
2)
Rada Naukowa.
§ 9
1. Prezes Polskiej Akademii Nauk powołuje na dyrektora Instytutu osobę wybraną w drodze
konkursu na okres 4 lat.
2. Dyrektora Instytutu odwołuje Prezes Polskiej Akademii Nauk zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3. Zastępcę dyrektora ds. naukowych powołuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej
i ustala czas pełnienia jego funkcji.
4. Dyrektor może odwołać swojego zastępcę ds. naukowych przed upływem czasu pełnienia
funkcji za zgodą Rady Naukowej;
5. Zastępcę dyrektora do spraw ogólnych zatrudnia dyrektor.
§ 10
1.
Do zakresu działania dyrektora Instytutu należy w szczególności:
1) kierowanie całością prac Instytutu i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) wykonywanie w stosunku do pracowników Instytutu zastrzeżonych dla pracodawcy
czynności z zakresu prawa pracy;
3) nadzór nad rozwojem kadry naukowej Instytutu;
4) ustalanie planu finansowego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej;
5) przedstawianie Radzie Naukowej projektów programów, opinii i wniosków należących
do zakresu jej działania;
6) przygotowywanie projektów schematu struktury organizacyjnej Instytutu;
7) opracowanie regulaminu pracy;
8) opracowywanie rocznych projektów planów badań naukowych, finansowych oraz rocz-
nych sprawozdań z działalności Instytutu;
9) współdziałanie z organizacjami związkowymi w sprawach określonych w Kodeksie Pra-
cy i przepisach wydanych na jego podstawie.
2.
Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem
zgodnie z obwiązującymi zasadami oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu.
§ 11
1.
Dyrektor Instytutu ustala zakres zadań swoich zastępców. W tym zakresie zastępują oni dy-
rektora.
2.
Do zadań zastępcy dyrektora ds. naukowych należy w szczególności:
a) opracowywanie bieżących planów naukowych, nadzór nad ich realizacją i sprawozdaw-
czością z działalności naukowej Instytutu,
b) bieżąca ocena działalności naukowej pracowników Instytutu i nadzór nad rozwojem kadry
naukowej,
c) określanie polityki wydawniczej Instytutu,
d) organizacja krajowych i międzynarodowych spotkań naukowych,
e) organizacja współpracy naukowo-technicznej, w tym współpracy naukowej z zagranicą,
f) nadzór merytoryczny nad umowami zawieranymi z jednostkami zewnętrznymi.
3.
Do zadań zastępcy dyrektora ds. ogólnych należy w szczególności:
a) opracowanie planów finansowych i nadzór nad ich realizacją,
b) analiza działalności ekonomicznej Instytutu ze szczególnym uwzględnieniem zachowania
płynności finansowej,
c) nadzór nad gospodarką składnikami majątkowymi Instytutu,
d) nadzór nad sprawozdawczością finansową i księgowością Instytutu,
e) organizacja działalności wydawniczej, informacyjnej oraz nadzór nad biblioteką naukową,
f) nadzór finansowy nad umowami zawieranymi z jednostkami zewnętrznymi,
g) zapewnienie warunków organizacyjnych pracy Instytutu, w tym nadzór nad jednostkami
organizacyjnymi zajmującymi się sprawami pracowniczymi.
§ 12
1. Dyrektor może powoływać zespoły doradcze i opiniodawcze.
2. Skład, zakres działania i tryb pracy zespołów, o których mowa w ust. 1 określa decyzja dy-
rektora o ich powołaniu.
§ 13
1. Liczba członków Rady Naukowej nie przekracza 25 osób.
2. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.
3. Rada Naukowa wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę oraz sekretarza.
Funkcji tych nie mogą pełnić dyrektor Instytutu ani jego zastępcy.
§ 14
W skład Rady Naukowej wchodzą z głosem stanowiącym:
1) osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w
Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 12 osób;
2) członkowie Polskiej Akademii Nauk wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez
Wydział IV Nauk Technicznych PAN w liczbie ustalonej przez ten Wydział;
3) osoby z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, spe-
cjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowa-
nia nauki, niezatrudnione w Instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu
pracy, w liczbie 6 osób;
4) wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie
w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 2 osób;
5) dyrektor i jego zastępca ds. naukowych.
§ 15
Liczba osób spoza Instytutu wchodzących w skład Rady Naukowej Instytutu (wymienionych
w § 14 ust.1 pkt 2 i 3) wynosi nie mniej niż 30% całkowitej liczby członków Rady Naukowej.
§ 16
1. Wybory członków Rady Naukowej określonych w § 14 pkt 1, 3 i 4 niniejszego statutu orga-
nizuje dyrektor Instytutu.
2. Jeżeli liczba osób mających bierne prawo wyborcze w grupie wymienionej w § 14 pkt 1 i
wyrażających zgodę na udział w Radzie Naukowej nie przekracza ograniczenia podanego w
tym punkcie, to wchodzą one w skład Rady bez konieczności przeprowadzania wyborów. Je-
śli liczba przekracza to ograniczenie, wówczas zostają przeprowadzone wybory i do Rady
Naukowej wchodzą wybrani przedstawiciele tej grupy.
3. Wybory członków Rady są tajne, członkowie są wybierani zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy liczby osób mających czynne prawo wyborcze w danej grupie.
4. Czynne prawo wyborcze:
a) w przypadku wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w §14 pkt 1 i 3, przy-
sługuje pracownikom naukowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy
w Instytucie i posiadającym tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego
oraz członkom Polskiej Akademii Nauk wskazanym do udziału w pracach Rady Naukowej
przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN (§14 pkt 2);
b) w przypadku wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w §14 pkt 4, przysługu-
je pracownikom naukowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie
i nie posiadającym tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego;
§ 17
Aktu powołania osób wybranych w skład Rady Naukowej dokonuje wiceprezes Polskiej Akade-
mii Nauk nadzorujący Wydział IV Nauk Technicznych PAN.
§ 18
1.
Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wy-
soki poziom jego działalności naukowej i rozwój młodych pracowników naukowych.
2.
Rada Naukowa w szczególności:
1)
określa profil instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;
2)
przyjmuje programy badań, współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami nau-
kowymi oraz działalności wydawniczej;
3)
zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu;
4)
dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Instytutu;
5)
przeprowadza przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz przedstawia wnio-
ski o nadanie tytułu naukowego w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących
przepisów;
6)
podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej
w ustawie, statucie Polskiej Akademii Nauk lub statucie Instytutu;
7)
uchwala statut Instytutu i jego zmiany;
8)
uchwala regulamin określający tryb i częstotliwość dokonywania ocen okresowych wy-
ników pracy pracowników naukowych Instytutu;
9)
przeprowadza postępowania nostryfikacyjne stopni naukowych uzyskanych za granicą,
w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących przepisów;
10)
uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska nauko-
we;
11)
powołuje rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie;
12)
opiniuje wnioski dyrektora Instytutu o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajne-
go i profesora nadzwyczajnego;
13)
wskazuje przedstawicieli Instytutu do komisji konkursowej ds. wyboru na stanowisko
dyrektora Instytutu;
14)
rekomenduje kandydatury na członków Polskiej Akademii Nauk w ramach posiadanych
uprawnień i obowiązujących przepisów;
15)
zgłasza kandydatury na członków Akademii Młodych Uczonych w ramach posiadanych
uprawnień i zgodnie z obowiązującymi przepisami;
16)
zgłasza kandydatury do nagród naukowych i zawodowych;
17) rozpatruje inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów, decyzji władz Polskiej
Akademii Nauk oraz wniesione pod obrady przez członka Rady lub dyrektora Instytutu;
§ 19
Organizację, zasady i tryb działania Rady Naukowej określa uchwalony przez nią regulamin.
§ 20
1.
Schemat struktury organizacyjnej Instytutu stanowi załącznik do statutu.
2.
Wewnętrzną organizację Instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora
Instytutu.
IV. Tryb wyboru członków komisji dyscyplinarnej orzekającej
w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych w pierwszej instancji
§ 21
1.
W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych orzeka
komisja dyscyplinarna.
2.
Komisja dyscyplinarna jest niezawisła w zakresie orzekania.
3.
W skład komisji dyscyplinarnej wchodzi trzech członków wybranych przez dyrektora Insty-
tutu spośród pracowników naukowych Instytutu;
4.
Przewodniczącym Komisji jest pracownik naukowy posiadający tytuł naukowy profesora.
5.
Postanowienia i orzeczenia składu orzekającego zapadają zwykłą większością głosów.
6.
Kadencja członków Komisji trwa 4 lata.
V. Postanowienia końcowe
§ 22
Gospodarkę finansową Instytutu określają odrębne przepisy.
§ 23
Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy
i pracowników ustala regulamin pracy.
§ 24
Statut uchwalony przez Radę Naukową Instytutu w dniu 17 marca 2011 r, zaopiniowany przez
Wydział IV Nauk Technicznych PAN w dniu 14.07.2011, wchodzi w życie po zatwierdzeniu
przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.
§ 25
Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzenia.
§ 26
Traci moc statut zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 9 września 1998r.
SCHEMAT ORGANIZACYJNY IITIS PAN
Rada Naukowa
Dyrektor Instytutu
Zastępca Dyrektora
Zastępca Dyrektora
ds. Naukowych
ds. Ogólnych
Zespół
Archiwum
Modelowania i Oceny Efektywności
Systemów Komputerowych
Sekretariat
Zespół
Komputerowych Systemów
Wizyjnych
Dział
Finansowo-Księgowy
Dział
Zespół
Kadr
Systemów
Multimedialnych
Dział
BHP - P. Poż.
Zespół
Kwantowych Systemów
Biblioteka
Informatyki
Data aktualizacji: 16/05/2016 - 13:03; autor zmian: ()
Statut Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
Polskiej Akademii Nauk
I. Postanowienia ogólne
§ 1
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej Instytutem,
jest instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk.
§ 2
Instytut działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 );
2) statutu Polskiej Akademii Nauk uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne stanowiącego
załącznik do Uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 24 listopada 2010 r.;
3) uchwały nr 7/68 Prezydium PAN w sprawie utworzenia Centrum Badań Naukowych oraz
uchwały nr 2/89 Prezydium PAN w sprawie zmiany nazwy i przekształcenia ZSAK PAN
w IITiS PAN, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 13 lutego 1989 r.;
4) niniejszego statutu.
§ 3
1. Siedzibą Instytutu są Gliwice.
2. Instytut może posiadać jednostki organizacyjne na terenie całego kraju.
3. Instytut posiada osobowość prawną.
§ 4
1. Instytut używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku
i nazwą w otoku: Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk.
Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu jest: IITiS PAN.
2. Tłumaczenie nazwy Instytutu na język angielski brzmi: Institute of Theoretical and Applied
Informatics, Polish Academy of Sciences. Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu w języku an-
gielskim jest: ITAI PAS.
II. Zadania Instytutu
§ 5
Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie informatyki oraz
upowszechnianie wyników tych badań.
§ 6
Do zadań Instytutu należy w szczególności:
1) prowadzenie prac badawczych w zakresie informatyki;
2) prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie wyników tych badań do gospodarki;
3) wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;
4) kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach
w zakresie informatyki;
5) współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szcze-
gólności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
6) współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac
rozwojowych w celu ich wdrożenia;
7) rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie podmiotów prawnych i
prowadzenie wspólnych projektów badawczych;
8) upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu;
9) prowadzenie w miarę możliwości działalności wydawniczej;
10) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez
władze Polskiej Akademii Nauk.
§ 7
Zadania wymienione w § 6 Instytut realizuje w szczególności przez:
1)
prowadzenie badań naukowych;
2)
publikowanie wyników prac badawczych;
3)
nadawanie stopni naukowych na podstawie posiadanych uprawnień;
4)
prowadzenie lub udział w prowadzeniu studiów doktoranckich i podyplomowych oraz innej
działalności z zakresu kształcenia w ramach posiadanych uprawnień;
5)
ochronę własnych, oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą;
6)
współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;
7)
opracowywanie ekspertyz i opinii;
8)
organizowanie zebrań naukowych (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe, seminaria itp.);
9)
współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy;
10) organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych w zakresie
swojej działalności naukowej.
III. Organizacja Instytutu
§ 8
Organami Instytutu są:
1)
Dyrektor;
2)
Rada Naukowa.
§ 9
1. Prezes Polskiej Akademii Nauk powołuje na dyrektora Instytutu osobę wybraną w drodze
konkursu na okres 4 lat.
2. Dyrektora Instytutu odwołuje Prezes Polskiej Akademii Nauk zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3. Zastępcę dyrektora ds. naukowych powołuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej
i ustala czas pełnienia jego funkcji.
4. Dyrektor może odwołać swojego zastępcę ds. naukowych przed upływem czasu pełnienia
funkcji za zgodą Rady Naukowej;
5. Zastępcę dyrektora do spraw ogólnych zatrudnia dyrektor.
§ 10
1.
Do zakresu działania dyrektora Instytutu należy w szczególności:
1) kierowanie całością prac Instytutu i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) wykonywanie w stosunku do pracowników Instytutu zastrzeżonych dla pracodawcy
czynności z zakresu prawa pracy;
3) nadzór nad rozwojem kadry naukowej Instytutu;
4) ustalanie planu finansowego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej;
5) przedstawianie Radzie Naukowej projektów programów, opinii i wniosków należących
do zakresu jej działania;
6) przygotowywanie projektów schematu struktury organizacyjnej Instytutu;
7) opracowanie regulaminu pracy;
8) opracowywanie rocznych projektów planów badań naukowych, finansowych oraz rocz-
nych sprawozdań z działalności Instytutu;
9) współdziałanie z organizacjami związkowymi w sprawach określonych w Kodeksie Pra-
cy i przepisach wydanych na jego podstawie.
2.
Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem
zgodnie z obwiązującymi zasadami oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu.
§ 11
1.
Dyrektor Instytutu ustala zakres zadań swoich zastępców. W tym zakresie zastępują oni dy-
rektora.
2.
Do zadań zastępcy dyrektora ds. naukowych należy w szczególności:
a) opracowywanie bieżących planów naukowych, nadzór nad ich realizacją i sprawozdaw-
czością z działalności naukowej Instytutu,
b) bieżąca ocena działalności naukowej pracowników Instytutu i nadzór nad rozwojem kadry
naukowej,
c) określanie polityki wydawniczej Instytutu,
d) organizacja krajowych i międzynarodowych spotkań naukowych,
e) organizacja współpracy naukowo-technicznej, w tym współpracy naukowej z zagranicą,
f) nadzór merytoryczny nad umowami zawieranymi z jednostkami zewnętrznymi.
3.
Do zadań zastępcy dyrektora ds. ogólnych należy w szczególności:
a) opracowanie planów finansowych i nadzór nad ich realizacją,
b) analiza działalności ekonomicznej Instytutu ze szczególnym uwzględnieniem zachowania
płynności finansowej,
c) nadzór nad gospodarką składnikami majątkowymi Instytutu,
d) nadzór nad sprawozdawczością finansową i księgowością Instytutu,
e) organizacja działalności wydawniczej, informacyjnej oraz nadzór nad biblioteką naukową,
f) nadzór finansowy nad umowami zawieranymi z jednostkami zewnętrznymi,
g) zapewnienie warunków organizacyjnych pracy Instytutu, w tym nadzór nad jednostkami
organizacyjnymi zajmującymi się sprawami pracowniczymi.
§ 12
1. Dyrektor może powoływać zespoły doradcze i opiniodawcze.
2. Skład, zakres działania i tryb pracy zespołów, o których mowa w ust. 1 określa decyzja dy-
rektora o ich powołaniu.
§ 13
1. Liczba członków Rady Naukowej nie przekracza 25 osób.
2. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.
3. Rada Naukowa wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę oraz sekretarza.
Funkcji tych nie mogą pełnić dyrektor Instytutu ani jego zastępcy.
§ 14
W skład Rady Naukowej wchodzą z głosem stanowiącym:
1) osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w
Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 12 osób;
2) członkowie Polskiej Akademii Nauk wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez
Wydział IV Nauk Technicznych PAN w liczbie ustalonej przez ten Wydział;
3) osoby z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, spe-
cjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowa-
nia nauki, niezatrudnione w Instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu
pracy, w liczbie 6 osób;
4) wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie
w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 2 osób;
5) dyrektor i jego zastępca ds. naukowych.
§ 15
Liczba osób spoza Instytutu wchodzących w skład Rady Naukowej Instytutu (wymienionych
w § 14 ust.1 pkt 2 i 3) wynosi nie mniej niż 30% całkowitej liczby członków Rady Naukowej.
§ 16
1. Wybory członków Rady Naukowej określonych w § 14 pkt 1, 3 i 4 niniejszego statutu orga-
nizuje dyrektor Instytutu.
2. Jeżeli liczba osób mających bierne prawo wyborcze w grupie wymienionej w § 14 pkt 1 i
wyrażających zgodę na udział w Radzie Naukowej nie przekracza ograniczenia podanego w
tym punkcie, to wchodzą one w skład Rady bez konieczności przeprowadzania wyborów. Je-
śli liczba przekracza to ograniczenie, wówczas zostają przeprowadzone wybory i do Rady
Naukowej wchodzą wybrani przedstawiciele tej grupy.
3. Wybory członków Rady są tajne, członkowie są wybierani zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy liczby osób mających czynne prawo wyborcze w danej grupie.
4. Czynne prawo wyborcze:
a) w przypadku wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w §14 pkt 1 i 3, przy-
sługuje pracownikom naukowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy
w Instytucie i posiadającym tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego
oraz członkom Polskiej Akademii Nauk wskazanym do udziału w pracach Rady Naukowej
przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN (§14 pkt 2);
b) w przypadku wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w §14 pkt 4, przysługu-
je pracownikom naukowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie
i nie posiadającym tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego;
§ 17
Aktu powołania osób wybranych w skład Rady Naukowej dokonuje wiceprezes Polskiej Akade-
mii Nauk nadzorujący Wydział IV Nauk Technicznych PAN.
§ 18
1.
Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wy-
soki poziom jego działalności naukowej i rozwój młodych pracowników naukowych.
2.
Rada Naukowa w szczególności:
1)
określa profil instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;
2)
przyjmuje programy badań, współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami nau-
kowymi oraz działalności wydawniczej;
3)
zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu;
4)
dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Instytutu;
5)
przeprowadza przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz przedstawia wnio-
ski o nadanie tytułu naukowego w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących
przepisów;
6)
podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej
w ustawie, statucie Polskiej Akademii Nauk lub statucie Instytutu;
7)
uchwala statut Instytutu i jego zmiany;
8)
uchwala regulamin określający tryb i częstotliwość dokonywania ocen okresowych wy-
ników pracy pracowników naukowych Instytutu;
9)
przeprowadza postępowania nostryfikacyjne stopni naukowych uzyskanych za granicą,
w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących przepisów;
10)
uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska nauko-
we;
11)
powołuje rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie;
12)
opiniuje wnioski dyrektora Instytutu o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajne-
go i profesora nadzwyczajnego;
13)
wskazuje przedstawicieli Instytutu do komisji konkursowej ds. wyboru na stanowisko
dyrektora Instytutu;
14)
rekomenduje kandydatury na członków Polskiej Akademii Nauk w ramach posiadanych
uprawnień i obowiązujących przepisów;
15)
zgłasza kandydatury na członków Akademii Młodych Uczonych w ramach posiadanych
uprawnień i zgodnie z obowiązującymi przepisami;
16)
zgłasza kandydatury do nagród naukowych i zawodowych;
17) rozpatruje inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów, decyzji władz Polskiej
Akademii Nauk oraz wniesione pod obrady przez członka Rady lub dyrektora Instytutu;
§ 19
Organizację, zasady i tryb działania Rady Naukowej określa uchwalony przez nią regulamin.
§ 20
1.
Schemat struktury organizacyjnej Instytutu stanowi załącznik do statutu.
2.
Wewnętrzną organizację Instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora
Instytutu.
IV. Tryb wyboru członków komisji dyscyplinarnej orzekającej
w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych w pierwszej instancji
§ 21
1.
W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych orzeka
komisja dyscyplinarna.
2.
Komisja dyscyplinarna jest niezawisła w zakresie orzekania.
3.
W skład komisji dyscyplinarnej wchodzi trzech członków wybranych przez dyrektora Insty-
tutu spośród pracowników naukowych Instytutu;
4.
Przewodniczącym Komisji jest pracownik naukowy posiadający tytuł naukowy profesora.
5.
Postanowienia i orzeczenia składu orzekającego zapadają zwykłą większością głosów.
6.
Kadencja członków Komisji trwa 4 lata.
V. Postanowienia końcowe
§ 22
Gospodarkę finansową Instytutu określają odrębne przepisy.
§ 23
Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy
i pracowników ustala regulamin pracy.
§ 24
Statut uchwalony przez Radę Naukową Instytutu w dniu 17 marca 2011 r, zaopiniowany przez
Wydział IV Nauk Technicznych PAN w dniu 14.07.2011, wchodzi w życie po zatwierdzeniu
przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.
§ 25
Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzenia.
§ 26
Traci moc statut zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 9 września 1998r.
SCHEMAT ORGANIZACYJNY IITIS PAN
Rada Naukowa
Dyrektor Instytutu
Zastępca Dyrektora
Zastępca Dyrektora
ds. Naukowych
ds. Ogólnych
Zespół
Archiwum
Modelowania i Oceny Efektywności
Systemów Komputerowych
Sekretariat
Zespół
Komputerowych Systemów
Wizyjnych
Dział
Finansowo-Księgowy
Dział
Zespół
Kadr
Systemów
Multimedialnych
Dział
BHP - P. Poż.
Zespół
Kwantowych Systemów
Biblioteka
Informatyki
Data aktualizacji: 04/02/2016 - 15:57; autor zmian: ()
Statut Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
Polskiej Akademii Nauk
I. Postanowienia ogólne
§ 1
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej Instytutem,
jest instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk.
§ 2
Instytut działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 );
2) statutu Polskiej Akademii Nauk uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne stanowiącego
załącznik do Uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 24 listopada 2010 r.;
3) uchwały nr 7/68 Prezydium PAN w sprawie utworzenia Centrum Badań Naukowych oraz
uchwały nr 2/89 Prezydium PAN w sprawie zmiany nazwy i przekształcenia ZSAK PAN
w IITiS PAN, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 13 lutego 1989 r.;
4) niniejszego statutu.
§ 3
1. Siedzibą Instytutu są Gliwice.
2. Instytut może posiadać jednostki organizacyjne na terenie całego kraju.
3. Instytut posiada osobowość prawną.
§ 4
1. Instytut używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku
i nazwą w otoku: Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk.
Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu jest: IITiS PAN.
2. Tłumaczenie nazwy Instytutu na język angielski brzmi: Institute of Theoretical and Applied
Informatics, Polish Academy of Sciences. Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu w języku an-
gielskim jest: ITAI PAS.
II. Zadania Instytutu
§ 5
Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie informatyki oraz
upowszechnianie wyników tych badań.
§ 6
Do zadań Instytutu należy w szczególności:
1) prowadzenie prac badawczych w zakresie informatyki;
2) prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie wyników tych badań do gospodarki;
3) wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;
4) kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach
w zakresie informatyki;
5) współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szcze-
gólności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
6) współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac
rozwojowych w celu ich wdrożenia;
7) rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie podmiotów prawnych i
prowadzenie wspólnych projektów badawczych;
8) upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu;
9) prowadzenie w miarę możliwości działalności wydawniczej;
10) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez
władze Polskiej Akademii Nauk.
§ 7
Zadania wymienione w § 6 Instytut realizuje w szczególności przez:
1)
prowadzenie badań naukowych;
2)
publikowanie wyników prac badawczych;
3)
nadawanie stopni naukowych na podstawie posiadanych uprawnień;
4)
prowadzenie lub udział w prowadzeniu studiów doktoranckich i podyplomowych oraz innej
działalności z zakresu kształcenia w ramach posiadanych uprawnień;
5)
ochronę własnych, oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą;
6)
współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;
7)
opracowywanie ekspertyz i opinii;
8)
organizowanie zebrań naukowych (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe, seminaria itp.);
9)
współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy;
10) organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych w zakresie
swojej działalności naukowej.
III. Organizacja Instytutu
§ 8
Organami Instytutu są:
1)
Dyrektor;
2)
Rada Naukowa.
§ 9
1. Prezes Polskiej Akademii Nauk powołuje na dyrektora Instytutu osobę wybraną w drodze
konkursu na okres 4 lat.
2. Dyrektora Instytutu odwołuje Prezes Polskiej Akademii Nauk zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3. Zastępcę dyrektora ds. naukowych powołuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej
i ustala czas pełnienia jego funkcji.
4. Dyrektor może odwołać swojego zastępcę ds. naukowych przed upływem czasu pełnienia
funkcji za zgodą Rady Naukowej;
5. Zastępcę dyrektora do spraw ogólnych zatrudnia dyrektor.
§ 10
1.
Do zakresu działania dyrektora Instytutu należy w szczególności:
1) kierowanie całością prac Instytutu i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) wykonywanie w stosunku do pracowników Instytutu zastrzeżonych dla pracodawcy
czynności z zakresu prawa pracy;
3) nadzór nad rozwojem kadry naukowej Instytutu;
4) ustalanie planu finansowego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej;
5) przedstawianie Radzie Naukowej projektów programów, opinii i wniosków należących
do zakresu jej działania;
6) przygotowywanie projektów schematu struktury organizacyjnej Instytutu;
7) opracowanie regulaminu pracy;
8) opracowywanie rocznych projektów planów badań naukowych, finansowych oraz rocz-
nych sprawozdań z działalności Instytutu;
9) współdziałanie z organizacjami związkowymi w sprawach określonych w Kodeksie Pra-
cy i przepisach wydanych na jego podstawie.
2.
Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem
zgodnie z obwiązującymi zasadami oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu.
§ 11
1.
Dyrektor Instytutu ustala zakres zadań swoich zastępców. W tym zakresie zastępują oni dy-
rektora.
2.
Do zadań zastępcy dyrektora ds. naukowych należy w szczególności:
a) opracowywanie bieżących planów naukowych, nadzór nad ich realizacją i sprawozdaw-
czością z działalności naukowej Instytutu,
b) bieżąca ocena działalności naukowej pracowników Instytutu i nadzór nad rozwojem kadry
naukowej,
c) określanie polityki wydawniczej Instytutu,
d) organizacja krajowych i międzynarodowych spotkań naukowych,
e) organizacja współpracy naukowo-technicznej, w tym współpracy naukowej z zagranicą,
f) nadzór merytoryczny nad umowami zawieranymi z jednostkami zewnętrznymi.
3.
Do zadań zastępcy dyrektora ds. ogólnych należy w szczególności:
a) opracowanie planów finansowych i nadzór nad ich realizacją,
b) analiza działalności ekonomicznej Instytutu ze szczególnym uwzględnieniem zachowania
płynności finansowej,
c) nadzór nad gospodarką składnikami majątkowymi Instytutu,
d) nadzór nad sprawozdawczością finansową i księgowością Instytutu,
e) organizacja działalności wydawniczej, informacyjnej oraz nadzór nad biblioteką naukową,
f) nadzór finansowy nad umowami zawieranymi z jednostkami zewnętrznymi,
g) zapewnienie warunków organizacyjnych pracy Instytutu, w tym nadzór nad jednostkami
organizacyjnymi zajmującymi się sprawami pracowniczymi.
§ 12
1. Dyrektor może powoływać zespoły doradcze i opiniodawcze.
2. Skład, zakres działania i tryb pracy zespołów, o których mowa w ust. 1 określa decyzja dy-
rektora o ich powołaniu.
§ 13
1. Liczba członków Rady Naukowej nie przekracza 25 osób.
2. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.
3. Rada Naukowa wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę oraz sekretarza.
Funkcji tych nie mogą pełnić dyrektor Instytutu ani jego zastępcy.
§ 14
W skład Rady Naukowej wchodzą z głosem stanowiącym:
1) osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w
Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 12 osób;
2) członkowie Polskiej Akademii Nauk wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez
Wydział IV Nauk Technicznych PAN w liczbie ustalonej przez ten Wydział;
3) osoby z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, spe-
cjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowa-
nia nauki, niezatrudnione w Instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu
pracy, w liczbie 6 osób;
4) wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie
w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 2 osób;
5) dyrektor i jego zastępca ds. naukowych.
§ 15
Liczba osób spoza Instytutu wchodzących w skład Rady Naukowej Instytutu (wymienionych
w § 14 ust.1 pkt 2 i 3) wynosi nie mniej niż 30% całkowitej liczby członków Rady Naukowej.
§ 16
1. Wybory członków Rady Naukowej określonych w § 14 pkt 1, 3 i 4 niniejszego statutu orga-
nizuje dyrektor Instytutu.
2. Jeżeli liczba osób mających bierne prawo wyborcze w grupie wymienionej w § 14 pkt 1 i
wyrażających zgodę na udział w Radzie Naukowej nie przekracza ograniczenia podanego w
tym punkcie, to wchodzą one w skład Rady bez konieczności przeprowadzania wyborów. Je-
śli liczba przekracza to ograniczenie, wówczas zostają przeprowadzone wybory i do Rady
Naukowej wchodzą wybrani przedstawiciele tej grupy.
3. Wybory członków Rady są tajne, członkowie są wybierani zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy liczby osób mających czynne prawo wyborcze w danej grupie.
4. Czynne prawo wyborcze:
a) w przypadku wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w §14 pkt 1 i 3, przy-
sługuje pracownikom naukowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy
w Instytucie i posiadającym tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego
oraz członkom Polskiej Akademii Nauk wskazanym do udziału w pracach Rady Naukowej
przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN (§14 pkt 2);
b) w przypadku wyboru członków Rady Naukowej, o których mowa w §14 pkt 4, przysługu-
je pracownikom naukowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie
i nie posiadającym tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego;
§ 17
Aktu powołania osób wybranych w skład Rady Naukowej dokonuje wiceprezes Polskiej Akade-
mii Nauk nadzorujący Wydział IV Nauk Technicznych PAN.
§ 18
1.
Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wy-
soki poziom jego działalności naukowej i rozwój młodych pracowników naukowych.
2.
Rada Naukowa w szczególności:
1)
określa profil instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;
2)
przyjmuje programy badań, współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami nau-
kowymi oraz działalności wydawniczej;
3)
zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu;
4)
dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Instytutu;
5)
przeprowadza przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz przedstawia wnio-
ski o nadanie tytułu naukowego w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących
przepisów;
6)
podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej
w ustawie, statucie Polskiej Akademii Nauk lub statucie Instytutu;
7)
uchwala statut Instytutu i jego zmiany;
8)
uchwala regulamin określający tryb i częstotliwość dokonywania ocen okresowych wy-
ników pracy pracowników naukowych Instytutu;
9)
przeprowadza postępowania nostryfikacyjne stopni naukowych uzyskanych za granicą,
w ramach posiadanych uprawnień i obowiązujących przepisów;
10)
uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska nauko-
we;
11)
powołuje rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie;
12)
opiniuje wnioski dyrektora Instytutu o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajne-
go i profesora nadzwyczajnego;
13)
wskazuje przedstawicieli Instytutu do komisji konkursowej ds. wyboru na stanowisko
dyrektora Instytutu;
14)
rekomenduje kandydatury na członków Polskiej Akademii Nauk w ramach posiadanych
uprawnień i obowiązujących przepisów;
15)
zgłasza kandydatury na członków Akademii Młodych Uczonych w ramach posiadanych
uprawnień i zgodnie z obowiązującymi przepisami;
16)
zgłasza kandydatury do nagród naukowych i zawodowych;
17) rozpatruje inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów, decyzji władz Polskiej
Akademii Nauk oraz wniesione pod obrady przez członka Rady lub dyrektora Instytutu;
§ 19
Organizację, zasady i tryb działania Rady Naukowej określa uchwalony przez nią regulamin.
§ 20
1.
Schemat struktury organizacyjnej Instytutu stanowi załącznik do statutu.
2.
Wewnętrzną organizację Instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora
Instytutu.
IV. Tryb wyboru członków komisji dyscyplinarnej orzekającej
w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych w pierwszej instancji
§ 21
1.
W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych orzeka
komisja dyscyplinarna.
2.
Komisja dyscyplinarna jest niezawisła w zakresie orzekania.
3.
W skład komisji dyscyplinarnej wchodzi trzech członków wybranych przez dyrektora Insty-
tutu spośród pracowników naukowych Instytutu;
4.
Przewodniczącym Komisji jest pracownik naukowy posiadający tytuł naukowy profesora.
5.
Postanowienia i orzeczenia składu orzekającego zapadają zwykłą większością głosów.
6.
Kadencja członków Komisji trwa 4 lata.
V. Postanowienia końcowe
§ 22
Gospodarkę finansową Instytutu określają odrębne przepisy.
§ 23
Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy
i pracowników ustala regulamin pracy.
§ 24
Statut uchwalony przez Radę Naukową Instytutu w dniu 17 marca 2011 r, zaopiniowany przez
Wydział IV Nauk Technicznych PAN w dniu 14.07.2011, wchodzi w życie po zatwierdzeniu
przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.
§ 25
Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzenia.
§ 26
Traci moc statut zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 9 września 1998r.
SCHEMAT ORGANIZACYJNY IITIS PAN
Rada Naukowa
Dyrektor Instytutu
Zastępca Dyrektora
Zastępca Dyrektora
ds. Naukowych
ds. Ogólnych
Zespół
Archiwum
Modelowania i Oceny Efektywności
Systemów Komputerowych
Sekretariat
Zespół
Komputerowych Systemów
Wizyjnych
Dział
Finansowo-Księgowy
Dział
Zespół
Kadr
Systemów
Multimedialnych
Dział
BHP - P. Poż.
Zespół
Kwantowych Systemów
Biblioteka
Informatyki
Data aktualizacji: 04/02/2016 - 15:56; autor zmian: ()